Politologia

Nazwa kierunku: Politologia

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Moduły specjalnościowe:

studia I stopnia:
polityka międzynarodowa i integracja europejska
polityka społeczna i gospodarcza

studia II stopnia:
Europa Środkowo-Wschodnia,
polityka w cyberprzestrzeni,
dyplomacja publiczna i analityka polityczna


Jednostki prowadzące : Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

Politologia I stopień

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent ma elementarna orientacje w charakterze nauk społecznych oraz posiada podstawowa wiedze o istocie nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

 • Ma wiedze na temat uwarunkowań życia politycznego (w wymiarze historycznym i współczesnym) tj. uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, kulturowych i innych.
 • Ma podstawowa wiedze o strukturach społecznych (politycznych oraz ekonomicznych i kulturowych).
 • Posiada wiedze o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, tak[1]e o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych. Jest to wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy oraz świata.
 • Posiada wiedze na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz znaczenia dla kultury demokracji.
 • Ma wiedze na temat roli mediów w życiu publicznym, w szczególności politycznym.
 • Ma podstawowa wiedze na temat zachodzących Europie i na świecie procesów integracji i dezintegracji, stosunków międzynarodowych w wymiarze politycznym, kulturalnym oraz relacji międzykulturowych.
 • Posiada wiedze o roli człowieka w społeczeństwie, zna warunki i formy uczestnictwa w życiu politycznym.
 • Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce.
 • Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych.
 • Ma wiedzę o normach etycznych, politycznych i prawnych.
 • Zna główne nurty w myśli politycznej.
 • Ma podstawowa wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku oraz specjalności i ich otoczeniu.


b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi tłumaczyć/wyjaśniać zachowanie człowieka i grup społecznych w życiu publicznym.

 • Potrafi wykorzystać nabyta wiedze i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym.
 • Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji i organizacji politycznych.
 • Potrafi tłumaczyć treści przekazu medialnego stosując nabyta wiedze.
 • Rozumie relacje miedzy człowiekiem i grupami społecznymi a instytucjami politycznymi oraz potrafi dostrzec oczekiwania społeczne. Posiada umiejętność rozwiazywania nowych problemów poprzez zastosowanie nabytej wiedzy.
 • Potrafi zastosować przyjęty system aksjonormatywny do rozpoznawania i oceny zjawisk o charakterze politycznym oraz realizowania zadań w rzeczywistości politycznej.
 • Potrafi zastosować posiadana wiedze dla rozstrzygania problemów i dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
 • Potrafi zastosować posiadana wiedze do elementarnej analizy konkretnych problemów. Potrafi zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia.
 • Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności potrafi:
  • porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodna konwersacje z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowana specjalnością;
  • na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowana dyscyplina.
  • posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i  przeciw;
  • samodzielnie przygotować i wygłosić prezentacje ustna przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowana specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw.
 • Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. Ponadto student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.


c) Kompetencje społeczne

 • Po ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę rozwoju zawodowego wynikająca z dynamiki rzeczywistości.
 • Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym, posiada doświadczenia w pracy zespołowej oraz przyjmowaniu różnych ról w grupie. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu.
 • Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia. Dostrzega zalety i wyzwania pluralizmu opinii oraz intelektualnej dyskusji.
 • Nabył kompetencje pozwalające mu organizować prace w sposób umożliwiający realizacje zleconych zadań.
 • Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy oraz działalności zawodowej i publicznej.
 • Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

Politologia II stopień

a) Wiedza

 • Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną i pogłębioną orientacje w charakterze nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
 • Ma rozszerzona wiedze o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.
 • Posiada pogłębioną wiedze z zakresu teorii państwa, władzy, polityki, a także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz różnych podmiotów  życia społecznopolitycznego.
 • Ma pogłębioną wiedze na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk o polityce. Zna metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce.
 • Ma pogłębioną wiedze o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych. Rozumie mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany.
 • Ma uporządkowaną i poszerzona wiedze na temat miejsca i roli mediów masowych w życiu publicznym, szczególnie politycznych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz społecznej odpowiedzialności. Rozumie role i znaczenie mediów w obszarze komunikowania politycznego.
 • Posiada pogłębioną wiedze o roli człowieka w społeczeństwie, zna uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym.
 • Posiada pogłębioną wiedze na temat zasad i form funkcjonowania wspólnot lokalnych oraz organizacji administracji samorządowej.
 • Posiada ugruntowana wiedze dotycząca procesów zmian struktur i instytucji politycznych.
 • Ma uporządkowaną wiedze na temat wartości i norm etycznych obowiązujących badaczy i uczestników życia publicznego.
 • Ma pogłębioną wiedze na temat źródeł, ewolucji i różnorodności nurtów myśli społecznej, zwłaszcza politycznej.
 • Dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
 • Ma pogłębioną wiedze o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku oraz specjalności i ich otoczeniu.


b) Umiejętności

 • Po ukończeniu studiów absolwent posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i oceniania zjawisk z zakresu życia publicznego.
 • Potrafi wykorzystać nabyta wiedzę politologiczna oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych.
 • Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.
 • Potrafi klarownie, spójnie i elokwentnie wypowiadać się ustnie i pisemnie na temat zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym.
 • Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić proces badawczy w obszarze nauk o polityce.
 • Potrafi twórczo podchodzić do nowych problemów i sprawnie wyszukiwać skuteczne sposoby ich rozwiazywania.
 • Potrafi zastosować odpowiedni system norm (prawnych, etycznych, zawodowych) przy rozwiazywaniu konkretnych problemów w rzeczywistości politycznej.
 • Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności:
  • posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród niespecjalistów;
  • posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej, jak na przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł;
  • potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentacje ustna przedstawiając swój pogląd w zakresie studiowanej dziedziny nauki oraz podając argumenty za i przeciw.
 • Potrafi poprowadzić i podsumować dyskusje motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii.
 • Ponadto student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem
 • przydatności do swojej pracy akademickiej.
 • Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.


c) Kompetencje społeczne

 • Po ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego, potrafi zorganizować proces samokształcenia oraz uczenia  innych.
 • Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczna aktywnością innych osób.
 • Charakteryzuje się odpowiedzialnym podejściem do proponowanych i podejmowanych zadań. Potrafi przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe skutki swojego działania.
 • Dostrzega i precyzyjnie formułuje problemy etyczne związane z wykonywana praca zawodowa (swoja i innych), proponuje adekwatne sposoby rozstrzygania dylematów pojawiających się w tym obszarze.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski lub matematyka - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków politologia, europeistyka uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

 ** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

 gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo:

1) zamiast świadectwo dojrzałości: oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię
2) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię

UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach