Olimpiady, konkursy

Olimpiady i konkursy 2019-2023

UCHWAŁA Nr 95/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 (AKTUALNA LISTA KIERUNKÓW)

Uchwała Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019/2020; 2020; 2021; 2021/2022; 2022/2023

UCHWAŁA Nr 96/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 141/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich oraz organizowanych przez uczelnię w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 (AKTUALNA LISTA KIERUNKÓW)

UCHWAŁA Nr 141/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich oraz organizowanych przez uczelnię w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 

UWAGA!

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci/zwycięzcy/finaliści konkursów, o których mowa w powyższych uchwałach Senatu UKSW są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (dotyczy tylko studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich).
Kandydat, aby zostać zwolniony z opłaty rekrutacyjnej zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Biura Rekrutacji (rekrutacja@uksw.edu.pl) skan dyplomu lub zaświadczenia. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu lub zaświadczenia.

Uprawnienia wynikające z faktu posiadania danego tytułu kandydat może wykorzystać tylko raz w okresie dwóch lat od roku uzyskania matury, czyli w roku zdania matury albo w roku następnym.

Stypendia naukowe dla laureatów/finalistów olimpiad kierunkowych

Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, może ubiegać się o stypendium rekora dla najlepszych studentów, jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Materialnej dla Studenta UKSW: www.dpm.uksw.edu.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach