Olimpiady, konkursy

Olimpiady i konkursy 2019-2023

Lista olimpiad stopnia centralnego dających preferencje rekrutacyjne na określone kierunki studiów -> PDF (lista od str. 3)
laureaci/finaliści tych olimpiad są uprawnieni do otrzymania maksymalnego wyniku rekrutacyjnego, tj. 100pkt na określony kierunek studiów*
* w przypadku kierunku lekarskiego niektóre olimpiady dają uprawnienie do otrzymania maksymalnej punktacji z przedmiotu wymaganego przy rekrutacji

Lista konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich dających preferencje rekrutacyjne na określone kierunki studiów -> PDF (lista od str. 3)
laureaci/finaliści tych konkursów są uprawnieni do otrzymania maksymalnego wyniku rekrutacyjnego, tj. 100pkt na określony kierunek studiów.

UWAGA!

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci/zwycięzcy/finaliści konkursów, wymienionych w powyższych listach są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (dotyczy tylko studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich).
Kandydat, aby zostać zwolniony z opłaty rekrutacyjnej zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Biura Rekrutacji (rekrutacja@uksw.edu.pl) skan dyplomu lub zaświadczenia. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu lub zaświadczenia.

Uprawnienia wynikające z faktu posiadania danego tytułu kandydat może wykorzystać tylko raz w okresie dwóch lat od roku uzyskania matury, czyli w roku zdania matury albo w roku następnym.

Stypendia naukowe dla laureatów/finalistów olimpiad kierunkowych

Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, może ubiegać się o stypendium rekora dla najlepszych studentów, jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Materialnej dla Studenta UKSW: www.dpm.uksw.edu.pl

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach