Opłaty za studia dla cudzoziemców

OPŁATA REKRUTACYJNA (wpisowa)
określona odpowiednim Zarządzeniem Rektora wpłacana jest na indywidualne konto, którego numer widoczny jest na panelu kandydata w systemie IRK - po zalogowaniu.

Opłata rekrutacyjna wynosi:
- za pierwszy kierunek/specjalność 85 zł,
- za każdy kolejny kierunek/specjalność 60 zł,
- Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kierunek, na którym występuje konieczność przystąpienia do egzaminu wstępnego, wnosi opłatę w wysokości 100 zł.

SWIFT (BIC): WBKPPLPP


ZWOLNIENIE z opłaty rekrutacyjnej
 
Z opłaty rekrutacyjnej są zwolnieni Stypendyści Rządu Polskiego. Stypendyści RP, którzy chcą skorzystać z możliwości zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej powinni skontaktować się z Biurem Rekrutacji przed zakończeniem rejestracji na kierunek studiów: admission@uksw.edu.pl
 
W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej, w tym celu należy:
  • złożyć podanie z prośbą o zwolnienie z opłaty skierowane do Prorektora ds. studenckich i kształcenia;
  • zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy rodziców;
  • inne dokumenty świadczące o braku zdolności finansowej do wniesienia w/w opłaty.

OPŁATY ZA STUDIA:
Zarządzenie o opłatach

OBNIŻENIE opłaty za studia

Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, podejmujący naukę na studiach, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich i kursach wnoszą opłaty obniżone o 30%.

ZWOLNIENIE z opłaty za studia
W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za studia, w tym celu należy złożyć podanie do Prorektora ds. studenckich dołączając dokumenty świadczące o braku  zdolności finansowej do wniesienia w/w opłat.
 
OSOBY SPOZA UE i EFTA, 
które mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 
  • na studiach stacjonarnych - nieodpłatnie;
  • na studiach niestacjonarnych - płacąc zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne;
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
1a) posiadacze ważnej Karty Polaka;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 
Na podst. USTAWY z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 43. ust. 2
 
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia studiów na określonym poziomie.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach