Pedagogika

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: I stopień - 3 lata, II stopień - 2 lata


Kierunki – specjalności

studia I stopnia:
specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna
specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
specjalność: Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

studia II stopnia stacjonarne (do uruchomienia danej specjalności konieczna  jest liczba min. 25 kandydatów.)
specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

studia II stopnia niestacjonarne (do uruchomienia danej specjalności konieczna  jest liczba min. 20 kandydatów.)
specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą 
specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Pedagogicznych

Strona: http://www.pedagogika.uksw.edu.pl


Pedagogika I stopień

Na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie dwóch specjalności. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii  Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mięli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:

- Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

- Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

 

Założeniem podstawowym studiów i powyższych specjalności jest w pierwszym rzędzie  pomoc Studentom  w ukształtowaniu w nich samych postaw otwartości i szacunku wobec drugiej osoby i samego siebie, wychodzących z założeń humanizmu, prsonalizmu i osadzonych w chrześcijaństwie. Drugim  założeniem studiów jest pomoc w zdobyciu konkretnych kwalifikacji zawodowych, by dostrzegając osobę i jej potrzeby móc kompetentnie towarzyszyć jej w jej integralnym rozwoju.

 


Absolwent  specjalności - Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna - z założenia towarzyszyć będzie osobom oczekującym wsparcia i pomocy  na etapie decyzji zawodowej, co do pierwszego wyboru zawodu, a także ciągłego uczenia się w trakcie pracy zawodowej, przy założeniu dobrych, pierwotnych wyborów zawodowych, wiodących do kariery zawodowej. Towarzyszyć będzie osobom, które nie znajdują swojego miejsca na rynku pracy i konieczne jest im wsparcie i pomoc w  przekwalifikowaniu się,  by ponownie na rynku pracy odnaleźć się. Toważyszyć również będzie osobom starszym  kształtując w nich świadomość  roli edukacji w utrzymywniu aktywności seniorów.

 

Wiedza.

Podczs studiów Student zdobędzie wiedzę, która służyć będzie realizacji powyższych zadań.

Zdobędzie wiedzę w zakresie kształcenia ogólnego i kierunkowego, opisanymi takimi przedmiotami jak: pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, historia myśli pedagogicznej, etyka w zawodzie pedagoga, wprowadzenie do socjologii, ochrona własności intelektualnej i ergonomia, filozoficzne podstawy pedagogiki, pedagogika specjalna, biomedyczne podsatawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki, teoretyczne podstawy wychowania, psychologia społeczna, socjologia edukacji, podstawy dydaktyki ogólnej, psychologia wychowawcza, pedagogika społeczna, psychologia rozwoju i osobowości, edukacja kultuturalna, wybrane zagadnienia Katolickiej Nauki Społecznej, seminarium dyplomowe, cd. na www.pedagogika.uksw.edu.pl.

Zdobędzie wiedzę  kształcenia specjalnościowego, opisanymi takimi przedmiotami jak: podstawy edukacji dorosłych, podstawy pedagogiki pracy z zawodoznawstwem, podstawy psychologii pracy z patologiami społecznymi i rozwojem zawodowym pracownika, teorie poradnictwa zawodowego, podstawy doradztwa personalnego, metodyka poradnictwa zawodowego, metodyka pracy z osobami dorosłymi, diagnostyka poradnictwa zawodowego, doradztwo zawodowe w systemie szkolnym i pozaszkolnym, system doradztwa personalnego, aktywne metody poszukiwania pracy, edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy, doradztwo w rozwoju zawodowym pracownika. Wiedzę Studenta dopełnią aktualnie niezwykle istotne zagadnienie z języka obcego, technologii informacyjnych,wychowania fizycznego oraz dziedzictwa nauki Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jej aktualności dla problemów wychowania, życia w społeczeństwie, w tym w środowiskach pracy zawodowej.

 

Umiejętności.

Zdobędzie umiejętności z zakresu stosowania podstawowej wiedzy z psychologii rozwojowej i wychowawczej, pedagogiki, socjologii, psychologii klinicznej, etyki zawodowej, prawa pracy, edukacji ustawicznej w sytuacjach praktycznych, w tym zawodowych. Zdobędzie umiejętność diagnozowania i prognozowania przydatności zawodowej w oparciu o technologię pomiarową (testy, kwestionariusze, wywiady, skale ocen, sposoby opracowywania testów kompetencyjnych oraz testów kwalifikacyjnych). Posiądzie umiejętność stosowania teorii i modeli rozwoju zawodowego z ukierunkowaniem prsktycznego ich zastosowani w pracy z klientem (planowanie, projektowanie i wdrażanie progrmów rozwoju kariery zawodowej przez całe życie). Posiądzie umiejętność podejmowania decyzji zawodowych z przygotowaniem klienta do przechodzenia między kolejnymi etapami kariery edukacyjno-zawodowej. Posiądzie umiejętność diagnozy i analizy rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej, i globalnym. Posiądzie umiejetnośc posługiwania się podstwami prawa z zakresie edukacji, szkolenia i pracy na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym. Posiądzie umiejetnośc  sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi w celu aktualizowania i wymiany informacji zawodowych i edukacyjnych. Posiądzie umiejętność posługiwania się warsztatem metodycznym i diagnostycznym w obszarze poradnictwa zawodowego dla osób przekwalifikujacych się na rynku pracy, bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie. Posiądzie umiejetność doboru optymalnej strategii aktywnego poszukiwania pracy. Posiądzie umiejętność współpracowania z instytucjami rynku pracy - przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, instytucjami kształcenia, poradniami specjalistycznymi, agencjami heatdhuntingowymi pośrednictwa pracy. Zdobędzie umiejętność poprawnego sporządzania CV oraz listu potywacyjnego oraz umiejętność przekazywania informacji dotyczących przygotowywania się i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zdobędzie umiejetność stosowania technik indywidualnego i gdupowego doradztwa zawodowego z wykorzystaniem stosowanych przez agencje heatdhuntingowe pośrednictwa pracy oraz metod i technik doboru i oceny pracowników. Zdobędzie umiejetność zarządzania zasobami ludzkimi. Posiądzie umiejetność kierowania klientów do osrodków szkoleniowych, współpracy z organami rentowymi, prowadzenia doradztwa w zakresie działalności gospodarczej (w tym przez osoby niepełnosprawne), cd. na www.pedagogika.uksw.edu.pl.

 

Kompetencje społeczne.

Zdobędzie kompetencje społeczne. Będąc świadomym swojej wiedzy i umiejetności, będzie rozumiał potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego oraz potrzebę rozwoju osobistego. Będzie w stanie dokonywać samooceny własnych kompetencji i doskonalić umiejętności, wyznaczać kierunki własnego rozwoju i kształcenia, wskazując kientowi możliwości rozwojowe kariery zawodowej prze całe życie. Majac przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, będzie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, będzie wykazywał aktywność, podejmował trud i odznaczał się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnyh w zakresie doradztwa zawodowego i edukacji ustawicznej. Będzie wstanie dostrzec i formułowac problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, będzie poszukiwał optymalnych rozwiązań, postępując zgodnie z zasadami etyki, cd. na www.pedagogika.uksw.edu.pl.

Absolwent będzie posiadł zatem kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia w szkołach każdego szczebla, jako szkolny doradca zawodowy oraz nauczyciel-doradca zawodowy; w Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy - w charakterze doradcy zawodowego; a agencjach pracy tymczasowej, agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy zagranicą; w akademickich biurach karier w charakterze doradcy zawodowego; w ośrodkach pomocy społecznej; gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego pracujących na rzecz wsparcia w zatrudnieniu w charakterze doradcy zawodowego; w działach personalnych przedsiębiorstw i zakładów pracy w charakterze doradcy personalnego; w klubach pracy w charakterze lidera klubu oraz doradcy zawodowego; w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery w charakterze organizatora różnych form edukacyjnych kierowanych do osób dorosłych, ich popularyzacji, projektowania i organizacji w charakterze specjalisty ds. szkolenia; w klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, klubach seniora, warsztatach terapii zajęciowej w aktywizowaniu osób starszych i niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie edukacji, jako specjalisty ds. szkolenia; w instytucjach edukacji ustawicznej, szkolnej i pozaszkolnej (m. in. w szkolnictwie dla dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego, działach szkoleniowych róznych instytucji, firm edykacyjnych, kształceniu kursowym); w takich instytucjach jak uczelnie wszechnicowe (Uniwersytet Powszechny, Uniwersytet III Wieku, Uniwersytet Otwarty); z zastosowaniem edukacji na odległość.  Przygotowany jest także do pracy w zakresie organizowania pracy kulturalno-oświatowej z osobami dorosłymi, czyli jako specjalisty ds. szkolenia oraz specjalisty ds. upowszechniania i organizowania pracy kulturalno-oświatowej w placówkach oświatowych (szkołach, poradniach pedagogicznych, internatach, Uniwersytetach III Wieku); w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej).

 


Absolwent  specjalności - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą przygotowany zostanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak też ich środowiskiem rodzinnym i specjalistami.

Studia przygotowują do pracy z dziećmi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Absolwent uwrazliwiony na potrzeby dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa, zdobywa umiejetności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dziecka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejetności projektowania i realizacji róznorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

 

Wiedza.

Studia umożliwiają Studentom nabycie specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak też wszelkich (psychicznych, biologicznych, społecznych) uwarunkowań przyswajania informacji, zdobywania umiejetności i rozwoju osobowości wychowanka. W toku studiów Student zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, socjologii wychowania, szerokiego spektrum dyscyplin pedagogicznych, diagnozy psychologiczno-społecznej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej planowania na poziomie zintegrowanej edukacji elementarnej w poszczególnych obszarach: edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, zawodowej, estetycznej. Posiądzie wiedzę na temat wspomagania rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi na etapie edukacji elementarnej, cd. na www.pedagogika.uksw.edu.pl

 

Umiejętności.

Założeniem studiów jest wyposażenie Studenta w konkretne pedagogiczne umiejetności pozwalające na profesjonalną działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, wspierającą rozwój dziecka na poziomie edukacji elementarnej. W toku studiów Student zdobędzie umiejetności z zakresu planowania działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach przedszkolnych i klasach nauczania zintegrowanego (I-III) w szkołach podstawowych. Będzie zdolny do samodzielnego przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie wszystkich obszarów edukacyjnych, zgodnie z aktualnymi wymogami metodyki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiądzie umiejetność prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela przedszkola i nauczyciela edukacji zintegrowanej. posiądzie umiejetność posłygiwania się narzedziami pedagogicznyi do badania rozwoju dziecka oraz mierzenia jakości pracy placówki, formułowania wniosków uogólniajcych i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów. Posiądzie umiejetność podejmowania skutecznej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka i specjalistami. Posiądzie umiejetność podejmowania działań wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegajacych powstawaniu trudności rozwojowych, jak tez działań niwelujących lub zmniejszających zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka. Posiądzie umiejetność twórczej aktywności w zakresie rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków. Posiądzie umiejetność samodzielnego konstruowania proigramów terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka o zaburzonym rozwoju. Posiądzie umiejetność stosowania w praktyce induywidualizacji w edukacji, wynikajacej ze specjalnych potrzeb edukacyjnych, cd. na www.pedagogika.uksw.edu.pl

 

Kompetencje społeczne.

Studia dają możliwość zdobycia kompetencji społecznych. Absolwent-wychowawca-nauczyciel, będzie rozumiał potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, potrzeby dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Będzie wykazywał wrazliwość na ich problemy fizyczne, psychologiczne i społeczne. Będzie przekonany o konieczności stosowania w praktyce indywidualizacji w edukacji, wynikającej ze specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Mając świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie elementarnej wiedzydziecka  oraz jego rewalidacji w kontekscie róznych dysfunkcji, będzie rozumiał potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego , dokonując samooceny własnych kompetencji i doskonaląc umiejetności, wyznaczac będzie kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, instytucjach realizujących działania edukacyjne, rewalidacyjne oraz będzie posiadał umiejetności porozumiewania się z osobami będacymi i nie będacymi specjalistami w danej dziedzinie, cd. na www.pedagogika.uksw.edu.pl.

Absolwent będzie posiadł zatem kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia na stanowisku na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych), masowych i integracyjnych (na stanowisku nauczyciela wiodącego) - oddziały zerowe i klasy I-III; w charakterze nauczyciela w szkołach i przedszkolach pracujących według koncepcji edukacji właczającej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; na stanowisku opiekuna w klubach malucha, opiekuna dziennego, w centrach pomocy rodzinie; w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej; w instytycjach opieki i wychowania; w fundacjach i organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach katolickich na rzecz rodzin.


Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Pedagog szkolny z terapią pedagogicznąposiada przygotowanie pedagogiczne. W toku kształcenia absolwent nabywa umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice szkolnej i terapii pedagogicznej, analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów, wychowanków.

Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz zaprojektowania indywidualnych i systemowych działań. Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, a także konstruowania programów naprawczych. Potrafi stymulować rozwój wychowanków poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, aktywizujących i artystycznych. 

Studia ukierunkowane są na nabywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych we współtworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły a także szeroko pojętych programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Przygotują do prowadzeniu diagnozy i terapii trudności uczniów, niepowodzeń szkolnych, koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia przez osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Absolwent uzyskuje także kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej - jest przygotowany do realizacji zadań z zakresu terapii pedagogicznej i wspomagającej, zna i potrafi realizować założenia profilaktyczne, diagnostyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

Możliwość zatrudnienia - Absolwenci kierunku Pedagogika, specjalność pedagog szkolny
z terapią pedagogiczną mogą być zatrudniani jako: pedagodzy szkolni w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, wychowawcy w innych placówkach opiekuńczo -wychowawczych.


Pedagogika II stopień

Na kierunku PEDAGOGIKA II stopnia – studia stacjonarne - Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie następujących specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza;

Na kierunku PEDAGOGIKA II stopnia – studia niestacjonarne - Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie następujących specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą.

Absolwent studiów jest nie tylko specjalistą w dziedzinie działalności pedagogicznej, ale przede wszystkim jest osobą zdolną do rozpoznawania i przeżywania wartości, o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowanym do gromadzenia i wykorzystywania wiedzy, zdolnym do samokształcenia, mobilnym i elastycznym. Charakteryzuje się zdolnościami adaptacyjnymi, kreatywnością i wrażliwością emocjonalną.

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

- Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

- Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

2. Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty według zasad określonych w ust. 1, komisja rekrutacyjna organizuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci/finaliści:

 • filozoficznej - laureaci,
 • historycznej - laureaci i finaliści,
 • losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. - laureaci,
 • teologii katolickiej - laureaci,
 • wiedzy ekologicznej - laureaci,
 • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o prawach człowieka w świecie współczesnym (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 1 miejsce,
 • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o III RP (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 1 miejsce,
 • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 1 miejsce

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Dla kierunków studiów I stopnia niestacjonarnych: pedagogikaw postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika.

Podstawę przyjęcia na studia II stopnia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w przypadku zakwalifikowania Kandydata na studia:

 • kwestionariusz wydrukowany z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - w przypadku studiów II stopnia
 • w przypadku nie odebrania dyplomu z macierzystej uczelni konieczne jest zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu licencjata, magistra lub równoważne, wraz ze średnią ocen z toku studiów
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - w przypadku studiów II stopnia
 • kserokopia suplementu - oryginał suplementu do wglądu - w przypadku studiów II stopnia
 • jeśli suplement nie zawiera średniej z toku studiów, konieczne jest zaświadczenie z macierzystej uczelni ze średnią z toku studiów - w przypadku studiów II stopnia
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach