Pedagogika specjalna

Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Kierunki – specjalności
studia I stopnia:
specjalność: Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
specjalność: Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogiką
specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Pedagogicznych

Strona: http://www.pedagogika.uksw.edu.pl


 

Na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie trzech specjalności. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii  Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:

- Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika

- Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

 

Wyższe licencjackie studia zawodowe na kierunku pedagogika specjalna mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów w zakresie Pedagogiki specjalnej do pracy w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, specjalistycznego poradnictwa, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, resocjalizacyjnych, na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych, stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych, sądownictwie oraz przygotować absolwentów do kontynuacji studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, humanistycznych.

Studia proponują zatem przygotowanie Studentów do roli wychowawców, nauczycieli lub specjalistów współorganizujących kształcenie inkluzyjne, pedagogów specjalnych-terapeutów, specjalistów-pedagogów specjalnych, pedagogów specjalnych-rehabilitantów, pracujących z różnymi grupami odbiorców w środowisku lokalnym. Celem ich pracy będzie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w warunkach edukacji.

Absolwenci tego kierunku otrzymają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych dla nich dyscyplin społecznych, i humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk ogólnopedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, społeczno-kulturowych i historycznych.

Podstawy teleologii kształcenia na kierunku pedagogika specjalna wynikają konsekwentnie z humanistycznej, inspirowanej chrześcijaństwem perspektywy wspierania integralnego rozwoju człowieka, współczesnych nurtów i tendencji w pedagogice specjalnej, aktualnych założeń systemu oświaty w Polsce oraz promowanych obecnie modeli kształcenia pedagogów.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, jak również działań edukacyjnych i wspierających: rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, podejmowanych wobec uczniów ze SPE, w tym również osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz doświadczających trudności w zakresie społecznego przystosowania. Posiadać będzie znajomość zagadnień pedagogicznych, psychologicznych, biomedycznych, społecznych i specjalistycznych.

W trakcie kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie specjalności: „Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką” w ramach specjalności nauczycielskiej, Student nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w odniesieniu do początkowych etapów edukacyjnych.

 

 


ABSOLWENT SPECJALNOŚCI EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wiedza.

- posiądzie elementarną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą realizowanej specjalności, obejmującą terminologię, teorie i metodykę

- pozna elementarną terminologie z zakresu pedagogiki, psychologii, biomedycyny i socjologii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie wybranych zagadnień pedagogiki specjalnej

- posiądzie podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej oraz ich prawidłowości i zakłóceń

- posiądzie podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych: w tym zwłaszcza przedszkola, szkoły i placówek wspierania rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących

- posiądzie wiedzę na temat podstawowych koncepcji rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i będzie rozumiał różnorodne uwarunkowania tych procesów

- posiądzie  podstawową, uporządkowaną wiedzę o systemach wspierania osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie edukacji, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

- posiądzie elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w pedagogice specjalnej, uwzgledniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju; w szczególności posiądzie wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badan; pozna tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

- posiądzie  podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi; a w szczególności o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji rozwijających idee inkluzji: edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych oraz instytucji wsparcia

- posiądzie uporządkowaną, szczegółową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej oraz o specyfice ich funkcjonowania w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk związanych z edukacją włączającą, stosowanych w wybranych obszarach pedagogiki specjalnej (praca wychowawczo-dydaktyczna i socjoterapeutyczna w grupie przedszkolnej, klasie szkoły ogólnodostępnej i integracyjnej)

- posiądzie elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie

- posiądzie elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

- posiądzie uporządkowaną wiedze na temat zasad i norm etycznych, w tym etyki własnego zawodu

 

Umiejętności.

- Absolwent posiądzie umiejetności z zakresu posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i posiądzie umiejetność pozyskiwania danych w celu diagnozowania, analizowania, interpretacji i prognozowania oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych związanych z edukacja inkluzyjna, w odniesieniu do różnych kontekstów działalności rehabilitacyjnej,

- będzie potrafił wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk w zakresie rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii, wsparcia i resocjalizacji, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

- posiądzie umiejetność posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyk i metodyk szczegółowych pedagogiki specjalnej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, kulturalnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej

- posiądzie umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków

- będzie potrafił samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością w zakresie inkluzji edukacyjnej, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

- posiądzie podstawowe umiejętności badawcze: będzie umiał formułować i analizować przykładowe problemy badawcze, konstruować i przeprowadzać proste badania pedagogiczne w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze, ustalać wnioski, opracowywać i prezentować wyniki, a także wskazywać kierunki dalszych badań

- posiądzie rozwinięte umiejętności w obrębie komunikacji interpersonalnej; będzie  potrafił porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny z użyciem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej i osobami pochodzącymi z różnych środowisk

- będzie umiał  ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działaniami inkluzyjnymi w obszarze rehabilitacji, edukacji, wychowania, opieki, terapii, wsparcia, resocjalizacji

- będzie umiał  kierować procesami rehabilitacji, socjoterapii, kształcenia i wychowania; dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu zaprojektowania i efektywnego realizowania zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych, stosownie do wymogów metodyki odpowiedniejsubdyscypliny pedagogiki specjalnej

- posiądzie zdolność animowania pracy nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz będzie inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

- będzie umiał pracować z uczniami; posiądzie umiejętność pracy z grupą, będzie umiał  indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce

- posiądzie umiejetnośc  pracy w zespole, pełniąc różne role; będzie umiał  podejmować i wyznaczać zadania, posiądzie elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje zadań dotyczących projektowania i wdrażania działań profesjonalnych

- posiądzie umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej i edukacyjnej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w tym samodzielnego konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia o odmiennym rozwoju lub z trudnościami socjalizacji

- będzie potrafił posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności; będzie  dostrzegać i analizować dylematy etyczne;  będzie potrafił przewidywać konsekwencje działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i resocjalizacyjnych

- będzie potrafił analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

- będzie umiał  zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego

 

Kompetencje społeczne.

- Absolwent posiądzie konkretne kompetencje społeczne, będzie rozumiał potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykazując wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego

- będzie miał  świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- będzie miał  świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; będzie rozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ustawicznie będzie dokonywać oceny własnych kompetencji i doskonalić będzie umiejętności w trakcie realizacji działań w obszarze edukacji włączającej o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym czy resocjalizacyjnym; wyznaczając kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- będzie przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych w środowisku społecznym; będzie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazując aktywność, podejmując trud i odznaczać  się będzie wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych profesjonalnych działań zawodowych

- zostanie  przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach podejmujących działaniaw obszarze pedagogiki specjalnej, z ukierunkowaniem na inkluzję edukacyjną; będzie zdolny do konstruktywnego komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

- będzie miał świadomość znaczenia profesjonalizmu w swojej pracy zawodowej; będzie miał przekonanie o potrzebie refleksji nad etyką w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej i przestrzegania zasad etyki zawodowej

- dostrzegać będzie problemy moralne i dylematy etyczne związane z własna i cudzą pracą; poszukujac optymalnych rozwiązań; postępuje zgodnie z zasadami etyki

- będzie miał świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

- odpowiedzialnie będzie  przygotowywał się do swojej pracy projektowania i wykonywania działań edukacyjnych i terapeutycznych

 

 


ABSOLWENT SPECJALNOŚCI PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA

 

Wiedza.

- posiądzie elementarną i uporządkowaną wiedzę z zakresu pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogiki, obejmującą przedmiot, zakres, teleologie, terminologie, teorie i metodykę tych subdyscyplin pedagogiki specjalnej oraz posiądzie wiedzę o ich miejscu w systemie nauk i powiazaniu z innymi dyscyplinami naukowymi

- posiadzie podstawową wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej i wzrokowej oraz pozna ich etiologie i konsekwencje fizycznozdrowotne, orientacyjno-poznawcze, psychospołeczne

- posiądzie uporządkowaną wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz niepełnosprawnych wzrokowo oraz ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

- posiądzie podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

- posiądzie elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo

- pozna zasady pracy wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej w grupie przedszkolnej i klasie szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), terapeutycznej, rehabilitacyjnej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wzrokowo, ich prawidłowości i zakłóceń

- posiądzie podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych: w tym zwłaszcza przedszkola, szkoły (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) i innych placówek, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących w kontekście wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo

- posiądzie elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w obszarze pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo; w szczególności posiądzie wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badań; pozna tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

- posiądzie podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji uwzgledniającej potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wzrokowo; a w szczególności o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych oraz instytucji wsparcia

 

Umiejętności.

- Absolwent będzie posiadał umiejętność wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo

- będzie potrafił posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyk i metodyk szczegółowych pedagogiki specjalnej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych, do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową

- posiądzie umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków

- będzie potrafił samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością w zakresie programowania i realizowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wzrokowo, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

- będzie potrafił ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z rehabilitacją, edukacją, wychowaniem, opieką, terapią, wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wzrokowo

- posiądzie umiejetność kierowania procesami rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania; posiądzie umiejętność dobierania i wykorzystywania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu zaprojektowania i efektywnego realizowania zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, stosownie do wymogów metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową

- posiądzie umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej i edukacyjnej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo; w tym samodzielnego konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

- posiądzie umiejętność planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej w integracyjnych, ogólnodostępnych i specjalnych placówkach przedszkolnych i w ramach edukacji wczesnoszkolnej (I-III) w szkołach podstawowych, jak również w innych placówkach specjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo

- będzie potrafił samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić zajęcia z dziećmi z różnymi dysfunkcjami z wykorzystaniem wymogów metodyki odpowiedniej dyscypliny pedagogiki specjalnej, w szczególności niepełnosprawnymi intelektualnie i wzrokowo

- posiądzie umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo dydaktycznej i terapeutycznej nauczyciela-specjalisty i nauczyciela terapeuty

- posiądzie praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki edukacji przedszkolnej, szkoły i placówki edukacyjno-rehabilitacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów

- posiądzie umiejętność nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami specjalistycznymi i specjalistami

- będzie potrafił samodzielnie projektować działania, wspierające rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegające powstawaniu trudności rozwojowych, jak tez działania niwelujące lub zmniejszające zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka

- posiądzie umiejetność pracy w zespole, pełniąc różne role; będzie umiał  przyjmować i wyznaczać zadania, będzie miał elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w przedszkolu, szkole i placówkach rehabilitacji, terapii i wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową

 

Kompetencje społeczne.

- Absolwent posiądzie kompetencje społeczne, będzie rozumiał potrzeby uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo, będzie wykazywać wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego

- będzie rozumiał potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wykazuje wrażliwość na ich problemy fizyczne, psychologiczne i społeczne

- będzie  przekonany o konieczności stosowania w praktyce indywidualizacji w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo

- będzie przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych; będzie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazując aktywność, podejmując trud i odznaczając się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych profesjonalnych działań zawodowych

- będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach podejmujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo; będzie zdolny do konstruktywnego komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

- mając świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dziecka oraz jego rehabilitacji w kontekście różnych dysfunkcji, będzie rozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonując samooceny własnych kompetencji i doskonaląc umiejętności, wyznaczając kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

 

 


ABSOLWENT SPECJALNOŚCI PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

Wiedza.

- posiadzie wiedzę na temat przedmiotu, zakresu i terminologii w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej

- pozna podstawową wiedze z zakresu teleologii pracy opiekuńczowychowawczej i resocjalizacyjnej

- posiądzie elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej w systemie nauk i ich powiazaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

- posiądzie uporządkowaną wiedzę na temat nieprzystosowania społecznego – jego przyczyn, form, objawów a także pozna stadia i typologie nieprzystosowania społecznego

- posiądzie szeroką wiedzę na temat metodyki pracy opiekuńczowychowawczej i resocjalizacyjnej pozna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa karnego

- posiądzie podstawową, uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych ich specyfice i procesach w nich zachodzących

- pozna zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

- posiądzie uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej

- posiądzie wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej

 

Umiejętności.

- Absolwent posiądzie umiejetność stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej

- posiądzie umiejętność pracy z osobami mającymi trudności w przystosowaniu się do społecznych oczekiwań i wymagań związanych z pełnionymi rolami wynikającymi z bycia na określonym etapie rozwoju psychospołecznego

- posiądzie praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia)

- posiądzie umiejętność opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównania jej szans oświatowych, kulturowych i socjalnych

- posiądzie umiejętność inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach potrzebujących pomocy

- posiądzie umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczej

- posiądzie praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów

- posiądzie umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami

- będzie umiał pracować w zespole pełniąc różne role; będzie umiał przyjmować i wyznaczać zadania, posiądzie  elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

 

Kompetencje społeczne.

- Absolwent posiądzie kompetencje społeczne, rozumiejąc specyfikę pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej

- odpowiedzialnie będzie przygotowywać się do swojej pracy, projektując i wykonując działania pedagogiczne

- będzie przygotowany do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej

- będzie otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

- będzie postępować zgodnie z dyrektywami metodycznymi w pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej

- mając świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki wychowawczej w tym również wychowania resocjalizacyjnego, będzie rozumiał również potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonując samooceny własnych kompetencji i doskonaląc umiejętności, wyznaczać będzie kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekunczowychowawcze i resocjalizacyjne i będzie zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

- będzie miał przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

 

 


ABSOLWENT SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

 

Wiedza.

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, poszerzona w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących

- posiadzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat projektowania i prowadzenia badan diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzgledniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju

- posiądzie wiedze psychologiczną i pedagogiczną na temat struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

- posiądzie wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych)

- posiądzie wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie

- posiądzie wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

- posiądzie wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela

 

Umiejętności.

- Absolwent posiądzie umiejetność obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych

- będzie potrafił wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji

- będzie potrafił posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych

- będzie potrafił samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczna (dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii

- posiądzie umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków

- posiądzie rozwinięte kompetencje komunikacyjne: będzie potrafił porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej

- będzie potrafił ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi

- będzie potrafił dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

- będzie potrafił kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupa (zespołem wychowawczym, klasowym)

- będzie potrafił animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

- będzie umiał pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce

- będzie umiał posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności

- będzie umiał  pracować w zespole, pełniąc różne role; będzie umiał podejmować i wyznaczać zadania; będzie posiadał elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), będzie posiadał umiejętności współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów

- będzie umiał analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

- będzie umiał zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

 

Kompetencje społeczne.

- Absolwent posiądzie kompetencje społeczne, będąc przekonanym o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym będzie  gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazując aktywność, podejmując trud i odznaczając się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela

- będzie miał świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- będzie miał świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

- będzie miał świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

- będzie odpowiedzialnie przygotowywał się do swojej pracy, projektując i wykonując działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

- będzie gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

2. Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty według zasad określonych w ust. 1, komisja rekrutacyjna organizuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci/finaliści:

 • filozoficznej - laureaci,
 • historycznej - laureaci i finaliści,
 • losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. - laureaci,
 • literatury i języka polskiego - laureaci i finaliści,
 • teologii katolickiej - laureaci,
 • wiedzy ekologicznej - laureaci;
 • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o prawach człowieka w świecie współczesnym (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 1 miejsce
 • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o III RP (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 1 miejsce
 • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej (Przedsięwzięcie COPTIOSH) – 1 miejsce

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Dla kierunków studiów I stopnia niestacjonarnych: pedagogika specjalna w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika specjalna

Podstawę przyjęcia na studia II stopnia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • świadectwo dojrzałości i kserokopia
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych).
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach