Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nazwa kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 5 lat


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Pedagogicznych

Strona: http://www.pedagogika.uksw.edu.pl


Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite 5-letnie studia magisterskie) po zakończeniu studiów zdobędzie:

Wiedzę: pedagogiczną, psychologiczną i filozoficzną niezbędną do rozumienia i analizowania społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, oraz rozwoju człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres dzieciństwa; w pogłębionym zakresie posiada wiedzę o współczesnych teoriach wychowania, kształcenia, socjalizacji, uczenia się i nauczania, ich uwarunkowaniach, kontekstach biologicznych, historycznych, pedagogicznych i psychologicznych; pogłębioną wiedzę z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem zaawansowanej metodologii prowadzenia badań nad dzieciństwem w świetle różnych paradygmatów badawczych; rozszerzoną wiedzę o środowiskach wychowawczych, strukturze i funkcjach systemu edukacji, funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych w aspekcie prawnym, organizacyjnym oraz ich uczestnikach; pogłębioną wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania; zaawansowaną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych i ścieżkach rozwoju dzieci o zróżnicowanym rozwoju i możliwościach; wiedzę o etyce zawodu nauczyciela i projektowania własnego rozwoju zawodowego. 
Umiejętności: Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych subdyscyplin do projektowania, analizowania i modelowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczych w zakresie wczesnej edukacji; potrafi personalizować i wspierać proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagno- zowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci (uczniów); potrafi wykorzystywać współczesne technologie informacyjne w pracy pedagogicznej; posiada umiejętności komunikacyjne i współpracy umożliwiające skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną, w tym z innymi nauczycielami i specjalistami; jest aktywny społecznie, angażuje się w działania kulturotwórcze jako lider środowiska edukacyjnego; 
Kompetencje: Absolwent charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne; ma kompetencje niezbędne do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy, w szczególności skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych; posiada kompetencje budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami (opiekunami) dziecka (ucznia), innymi nauczycielami i specjalistami oraz włączanie ich w działania sprzyjające efektywności edukacji w środowisku szkolnym i lokalnym.

Atuty kierunku: Celem kierunku jest kształcenie nauczycieli - profesjonalistów, którzy świadomie, refleksyjnie, twórczo i efektywnie potrafią wspierać rozwój dziecka oraz rozwijać własne kompetencje zawodowe. Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW posiada doskonałą infrastrukturę dydaktyczną zapewniająca wyjątkowe warunki do studiowania. Baza dydaktyczna obejmuje nowoczesne sale wykładowe, specjalistyczne pracownie wyposażone w tablice multimedialne, projektory, pomoce i środki dydaktyczne. Na terenie kampusu znajduje się Niepubliczne Przedszkole UKSW w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne z wybranych przedmiotów w bezpośrednim kontakcie z dziećmi oraz praktyki studenckie. Wydział współpracuje z najlepszymi szkołami podstawowymi i innymi placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada kompetencje językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Może również podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p= 0,20   

albo rozszerzony      p= 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p= 0,15   

albo rozszerzony      p= 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

podstawowy             p= 0,30   

albo rozszerzony      p= 0,50

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Dla kierunków studiów I stopnia niestacjonarnych: pedagogika specjalna w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika specjalna.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

  • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata
  • świadectwo dojrzałości i kserokopia
  • opłatę za legitymację elektroniczną
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych).
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach