Pielęgniarstwo

Nazwa kierunku: Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: studia I stopnia - 3 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Strona: https://wmcm.uksw.edu.pl/

Kontaktwmcm@uksw.edu.pl


Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza. Obejmują one: świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanie opieką zdrowotną, promocję i edukację zdrowotną, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej i krytycznego myślenia.

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu poprzez wyposażenie ich w potrzebne do tego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Odbywa się to między innymi poprzez:

a) przekazanie wiedzy zawodowej,

b) umożliwienie praktycznego opanowania metod, środków i form działalności zawodowej,

c) rozwijanie zainteresowań, związanych z zawodem oraz zdolności potrzebnych
do wykonywania zawodu,

d) kształtowanie postaw, które są społecznie oczekiwane i akceptowane,

e) formowanie świadomości nieustannego doskonalenia zawodowego, przede wszystkim przez samokształcenie.

Słuchacze studiów uczą się umiejętności organizacji pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Rozwijane w czasie studiów kompetencje społeczne pozwalają studentowi na coraz skuteczniejsze stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej, empatyczne podejście w kontakcie z pacjentem oraz zrozumienie konieczności cyklicznego, ustawicznego kształcenia się, uczenia się przez całe życie.

W trakcie studiów w zakresie wiedzy przekazywana jest:

 1. szczegółowa wiedza z zakresu pielęgniarstwa,
 2. ogólna wiedza z zakresu innych nauk medycznych,
 3. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się
  do wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza..

W zakresie umiejętności kształcenie dotyczy:

 1. korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 2. udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 3. sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 4. samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie
  i respektowanie jego praw,
 5. organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

W zakresie kompetencji społecznych kształcenie dotyczy:

 1. skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem,
 2. świadomości czynników, wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 3. świadomości konieczności ustawicznego kształcenia się.

Powyższe cele kształcenia są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa-załącznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo A. Studia pierwszego stopnia (Dz. U. 2012, poz. 631 ze zm.).

 

Szczególną rolę w procesie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo odgrywa kształcenia praktyczne, którego cele są następujące:

1) w zakresie wiedzy: zapamiętanie i zrozumienie wiadomości poprzez utrwalanie znajomości terminów, faktów, teorii naukowych dzięki przekazowi informacji w innej formie, niż się to odbywa w trakcie wykładów teoretycznych,

2) w zakresie umiejętności: zastosowanie zdobytej wiedzy w warunkach praktycznych i w sytuacjach problemowych poprzez praktyczne posługiwanie się wiedzą zgodnie z podanymi wzorami oraz w drodze formułowania problemów, przeprowadzanie analiz i syntez zjawisk i procesów, opracowywanie planu działania, proponowanie rozwiązań, planowe spostrzeganie działań wzorcowych oraz realizacja własnych działań kontrolowanych poprzez porównanie ze wzorcem, dokładne wykonywanie zadań praktycznych bez obserwowania wzoru (odtwarzanie działania) i osiąganie zamierzonego wyniku, automatyzacja działań, umożliwiająca wysoką skuteczność przy minimalnym nakładzie czasu i energii, dostosowywanie działań do sytuacji, planowanie i organizowanie działań, wypracowanie trwałej potrzeby wewnętrznej ukierunkowanej na działanie, umiejętność harmonijnego porządkowania działań i przyjmowanych zasad.

 

Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego obejmującego sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów, co świadczy o zrealizowaniu przyjętych celów kształcenia.

 

Efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, opracowano zgodnie z efektami kształcenia wynikającymi ze standardu kształcenia
dla obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012, poz. 631 ze zm.; t.j. Dz.U. 2018, poz. 345).

Efekty kształcenia mieszczą się w dziedzinach: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej. Efekty wyrażono w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych.  Wszystkie efekty kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pielęgniarstwo wynikają ze standardu kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo.

Kierunek Pielęgniarstwo wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie
z takimi dziedzinami jak: nauki medyczne i nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej oraz kierunkami studiów, które reprezentują wspomniane wyżej dziedziny. Wzajemne powiązanie dotyczy zarówno programu studiów jak i charakterystyki sylwetki absolwenta, który jest przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom wobec odbiorców świadczeń niezależnie od wieku i w różnym stanie zdrowia, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Sylwetka absolwenta

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia, który w zakresie wiedzy jest przygotowany do wykonania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza.

Student, aby uzyskać dyplom, musi odbyć nie tylko zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe, laboratoryjne oraz praktyczne wymagane programem kształcenia, ale także specjalistyczne praktyki zawodowe w zakresie zdobycia umiejętności zawodowych oraz wiedzy i kompetencji w zawodzie pielęgniarki. Absolwent musi znać dodatkowo język obcy na poziomie B1 i posługiwać się językiem specjalistycznym. Musi też posiadać wiedzę na temat zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych związanych z wykonywanym zawodem.

Absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo posiada umiejętność posługiwania się szeroką wiedzą z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo potrafi korzystać z aktualnej wiedzy, dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym oraz samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.

 

Możliwość zatrudnienia absolwentów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na zatrudnienie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobkach czy w domach opieki społecznej.

Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej  z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039)

 • zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,
  na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach
  te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane
  z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej ,
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną,
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności,
 • zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych
  w ustawie,
 • zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016),
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych\
  lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu,
 • powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji
  w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie
  z obowiązku świadczenia pracy.

Możliwość kontynuacji kształcenia absolwentów

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo może kontynuować kształcenie
w ramach:

 • studiów II stopnia
 • kształcenia podyplomowego

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (w języku polskim)

1) Zasady ogólne:

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji jest posiadanie przez kandydata na świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) lub egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”) lub na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą lub na dyplomie Matury Międzynarodowej (IB) lub na dyplomie Matury Europejskiej (EB) wszystkich przedmiotów określonych jako przedmioty wymagane, z wyłączeniem sytuacji, jeśli dopuszczalne jest uwzględnienie oceny końcoworocznej z przedmiotu niezdawanego na egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”), przy czym ocena końcoworoczna rozumiana jest jako ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

2. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego oblicza się jako sumę iloczynów punktacji z wymaganych przedmiotów oraz przeliczników przypisanych wymaganym przedmiotom (tzw. „stara matura”) lub wymaganym przedmiotom i poziomom (tzw. „nowa matura”).

3. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

4. Wyniki procentowe uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych przeliczane są na punkty w następujący sposób:

1% = 1 pkt.


2) Zasady kwalifikacji dla kandydatów (nowa matura):

- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”), tj. matury od roku 2005

oraz
- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury” - tj. matury do roku 2004) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z dwóch przedmiotów wymaganych:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,2   
albo rozszerzony      p1 = 0,4

jeden z przedmiotów do wyboru:  matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

- część pisemna

podstawowy             p1 = 0,3   
albo rozszerzony      p1 = 0,6


Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego
(część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.


3) Zasady kwalifikacji dla kandydatów („stara matura”):

- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), tj. matury do roku 2004;

- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury” - tj. matury do roku 2004) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację tylko z jednego przedmiotu wymaganego)

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla „starej matury”**

Przelicznik dla kandydata ze „starą maturą”, który zdał dany przedmiot w formule nowej matury na poziomie rozszerzonym***

język obcy nowożytny

część pisemna

albo część ustna*

 

P1 = 0,20

P1 = 0,10

 

P1 = 0,40

 

jeden z przedmiotów do wyboru:  matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

część pisemna
albo

ocena końcoworoczna*

P2 = 0,30


P2 = 0,15

 

P2 = 0,60

 

* do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wówczas, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie dojrzałości);

** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena ze „starej matury”, czy punktacja uzyskana w ramach „nowej matury”;

*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym (zatem odpowiednio 0,4 dla języka obcego nowożytnego, 0,6 dla przedmiotu do wyboru).

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W+ p3W3

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z języka obcego nowożytnego (część pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu do wyboru (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu do wyboru na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z przedmiotu do wyboru (część pisemna), jeśłi kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;

p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z języka obcego nowożytnego;

p2 – przelicznik dla części pisemnej albo oceny końcoworocznej z przedmiotu do wyboru.

 

Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------

 

4) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB (Matura Międzynarodowa) lub dyplomem EB (Matura Europejska).

1. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację.

2. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację.

3. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo).

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

4. Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.


5) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną.

Kandydaci z maturą zagraniczną podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według następujących zasad:

wymogiem przeliczenia ocen z matury zagranicznej na wynik rekrutacyjny UKSW jest posiadanie ocen ze wszystkich przedmiotów wymaganych w rekrutacji tj. języka obcego oraz przedmiotu do wyboru (jeden z przedmiotów spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka).

 

Sposób przeliczenia ocen na maturach zagranicznych na skalę polskiej „nowej matury”:

Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabeli:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

 

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

 

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

 

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

 

 

 

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

 

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

 

 

 

B

85

4

4

VG

C

70

 

 

 

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

 

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Kandydaci z obywatelstwem zagranicznym, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego na terenie Polski oraz nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego bądź nie ukończyli rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do weryfikacji z języka polskiego, przeprowadzanego centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach