Prawo kanoniczne

Nazwa kierunku: Prawo kanoniczne

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 5 lat


Specjalności
Specjalność administracyjno-sądowa (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalność kanoniczno-cywilna (tylko studia stacjonarne)


Jednostki prowadzące : Wydział Prawa Kanonicznego

Strona: http://www.wpk.uksw.edu.pl


Specjalność kanoniczno-cywilna

OPIS SPECJALNOŚCI 

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa Kanonicznego kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną oraz stopnia naukowego licencjata w zakresie prawa kanonicznego.

Absolwent stacjonarnych studiów prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej, a także w niektórych gałęziach administracji państwowej i samorządowej oraz na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego. Posiada również znaczące przygotowanie do kontynuowania studiów na kierunkach prawo i administracja.

Zainteresowanych studiami na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością kanoniczno-cywilną serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.

 

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego; znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa, Kościoła; pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego; pogłębioną wiedzę z wybranych zagadnień dotyczących obowiązującego prawa kanonicznego i pogłębioną wiedzę z wybranych gałęzi prawa obowiązującego w Polsce.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności: sprawnego posługiwania się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych problemów i rozszerzoną umiejętność właściwego posługiwania się normami z wybranych gałęzi obowiązującego prawa w Polsce; prawidłowej interpretacji procesów prawnych i prawno-kanonicznych; przygotowania prac dotyczących problematyki wybranych gałęzi obowiązującego prawa w Polsce.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent wykazuje się kreatywnym współdziałaniem i pracą w grupie; świadomością roli etyki zawodowej w działaniach prawnika; dostrzeganiem i formułowaniem nowych problemów prawnych oraz zdolnością przedstawiania propozycji ich rozwiązania.


Specjalność administracyjno-sądowa

OPIS SPECJALNOŚCI 

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa Kanonicznego kończą się uzyskaniem tutułu zawodowego magistra w zakresie prawa kanonicznego ze specjalnością administracyjno-sądową oraz stopnia naukowego licencjata w zakresie prawa kanonicznego.

Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawa kanonicznego  ze specjalnością administracyjno-sądową może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownika administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej.

Osoby, które odbyły wcześniej studia teologiczne, mogą – po uprzednim uznaniu im zdobytych osiągnięć i zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, z 2 września 2002 roku – ukończyć stacjonarne i niestacjonarne studia na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową w ciągu trzech lat.

Zainteresowanych studiami na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.

 

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego; znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa, Kościoła; pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego; pogłębioną wiedzę z wybranych zagadnień dotyczących obowiązującego prawa kanonicznego i poszerzoną wiedzę o wybranych instytucjach prawa obowiązującego w Polsce.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności: sprawnego posługiwania się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych problemów i rozszerzoną umiejętność właściwego posługiwania się normami z wybranych zagadnień w zakresie prawa kanonicznego; prawidłowej interpretacji procesów prawnych i prawno-kanonicznych; przygotowania prac dotyczących problematyki prawa kanonicznego.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent wykazuje się kreatywnym współdziałaniem i pracą w grupie; świadomością roli etyki zawodowej w działaniach prawnika; dostrzeganiem i formułowaniem nowych problemów prawnych oraz zdolnością przedstawiania propozycji ich rozwiązania.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p1 = 0,20
p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p2 = 0,15
p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy
albo rozszerzony

p3 = 0,30
p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 W1 + p2 W2 + p3 W3

gdzie:

  • W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
  • W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
  • W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
  • p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
  • p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
  • p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100
ocena 5 = 90
ocena 4 = 70
ocena 3 = 50
ocena 2 = 30

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100
ocena 4 = 70
ocena 3 = 40

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

cześć pisemna

p1 = 0,20

cześć ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

cześć ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

cześć pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 W1 + p2 W2 + p3 W3 + p4 W4

 gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczna jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury (zob. powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

 

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Wymagane dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
4)Osoby świeckie: opinia proboszcza lub katechety; Osoby duchowne: pozwolenie biskupa diecezjalnego lub przełożonego wyższego.
5) dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

/sites/default/files/WPK%20PRAWO%20KANONICZNE.pdf

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach