Przewodnik po rekrutacji

Proces rejestracji wygląda następująco:

Studia z kwalifikacją:
- wszystkie studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne na kierunkach: psychologia,
pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kierunek lekarski:

 1. Rejestracja w systemie IRK jest otwierana zgodnie z terminarzem pod adresem https://irk.uksw.edu.pl/
 2. Klikając na pole "rejestracja", bądź "załóż nowe konto" zakładamy nasze osobiste konto w systemie:
  a) konieczny jest adres e-mail (najlepiej ten, który osobiście obsługujemy)
  b) podajemy numer PESEL
  c) nasze wymyślone HASŁO (prosimy je zapamiętać na potrzeby dalszego korzystania z systemu)
 3. Po założeniu konta logujemy się za pomocą: loginu (PESEL) oraz hasła
 4. Wypełniamy panel dotyczący:
  a) danych osobowych
  b) rodzaju dokumentu (matura, licencjat, magisterium, dyplom inżyniera) -  maturzyści tegoroczni mogą zaznaczyć rodzaj dokumentu ("matura") jeszcze przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości, a po otrzymaniu go uzupełnić pola "numer matury" i "data wystawienia matury"
  c) podajemy przedmioty zdawane na maturze i otrzymaną z egzaminów z tych przedmiotów punktację (konieczne jest podanie tylko tych przedmiotów, z których punktacja ma być brana pod uwagę przy obliczaniu wyniku rekrutacyjnego)
  - osoby z maturą 2021, żeby zapisać się na dany kierunek mogą zaznaczyć zdawane przedmioty, a w późniejszym czasie (tj. po uzyskaniu wyników maturalnych) uzupełniają punktację z poszczególnych egzaminów, jaką otrzymają na maturze
  - osoby z nową maturą z lat 2005-2021 podają przedmioty i wpisują otrzymaną z nich punktację
  - osoby ze starą maturą (do roku 2004 włącznie) zaznaczają przedmioty i wpisują oceny
  - kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią ocen z przebiegu studiów, bez konieczności podawania ocen z matury, chyba, że są zainteresowani studiami I stopnia (UWAGA: na niektórych kierunkach jako ścieżkę kwalifikacji kandydaci z określonych grup zaznaczają "rozmowa kwalifikacyjna" -> szczegóły w zasadach rekrutacji).
  d) wybieramy interesujący nas kierunek lub kierunki
 5. Po zalogowaniu się na konto IRK na dole strony widoczny jest napis "Moje opłaty". Stąd należy pobrać numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  Każdy kandydat posiada swój własny numer konta, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.
  UWAGA: nie jest to numer konta ogólnouczelniany widoczny na stronie http://www.uksw.edu.pl/, ani numer konta, na który będzie wnoszone czesne i inne opłaty związane z tokiem studiów, ani numer konta, na który wpłacana jest opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).
 6. Oceny nowych matur 2006-2021 zostaną pobrane z KReM (Krajowego Rejestru Matur).
 7. Ogłoszenie wyników /zgodnie z terminarzem rekrutacji/.
 8. Kandydat na studia stacjonarne po założeniu konta w systemie IRK, wypełnieniu wszystkich danych, wpisaniu ocen z matury, zapisaniu się na kierunek, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oczekuje na komunikat od komisji rekrutacyjnych wydziałów, czy został:
  a) zakwalifikowany (wówczas może w terminach określonych przez harmonogram rekrutacji wraz z kompletem dokumentów i dowodem opłaty za ELS należy zgłosić się do dziekanatu odpowiedniego wydziału, aby zostać przyjętym w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku)
  b) wpisany na listę rezerwową (oczekuje na dalsze decyzje komisji rekrutacyjnej, chyba że na koncie w IRK znajduje się komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów - wówczas kandydat składa dokumenty wraz dowodem opłaty za ELS)
  c)  niezakwalifikowany
 9. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani (bądź mimo statusu "lista rezerwowa" otrzymali wyraźny komunikat dotyczący możliwości złożenia dokumentów) wnoszą opłatę 22 zł za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej na numer konta widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK (uwaga: numer ten służy tylko do opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką).

UWAGA: Osoby, które zostaną przyjęte na studia w UKSW po immatrykulacji czyli nadaniu statusu studenta będą zobowiązane do korzystania z systemu USOS-web, gdzie po zalogowaniu będą mogły pobrać numer indywidualnego konta bankowego, służący do opłat związanych z tokiem studiów. Z numeru tego konta studenci korzystają przez wszystkie lata swoich studiów na UKSW.

Studia bez kwalifikacji (pozostałe studia niestacjonarne):

 1. Rejestracja w systemie IRK jest otwierana zgodnie z terminarzem pod adresem https://irk.uksw.edu.pl/
 2. Klikając na pole "rejestracja", bądź "załóż nowe konto" zakładamy nasze osobiste konto w systemie:
  a) konieczny jest adres e-mail (najlepiej ten, który osobiście obsługujemy)
  b) podajemy numer PESEL
  c) nasze wymyślone HASŁO (prosimy je zapamiętać na potrzeby dalszego korzystania z systemu)
 3. Po założeniu konta logujemy się za pomocą: loginu (PESEL) oraz hasła
 4. Wypełniamy panel dotyczący
  a) danych osobowych
  b) rodzaju dokumentu (matura, licencjat, magisterium, dyplom inżyniera) - maturzyści tegoroczni będą go mogli podawać w momencie, kiedy uzyskają maturę
  c) podajemy przynajmniej jeden przedmiot zdawany na na maturze (nowej/starej) oraz punktację/ocenę z tego przedmiotu (dla kandydatów na studia II stopnia wystarczające jest zaznaczenie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów: dyplom licencjata/inżyniera/magistra)
  d) wybieramy interesujący nas kierunek lub kierunki
 5. Po zalogowaniu się na konto IRK na dole strony widoczny jest napis "Moje opłaty". Stąd należy pobrać numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  Każdy kandydat posiada swój własny numer konta, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.
  UWAGA: nie jest to numer konta ogólnouczelniany widoczny na stronie http://www.uksw.edu.pl/, ani numer konta, na który będzie wnoszone czesne i inne opłaty związane z tokiem studiów, ani numer konta, na który wpłacana jest opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).
 6. Oceny nowych matur 2006-2021 zostaną pobrane z KReM, niemniej nie mają one znaczenia ze względu na to, że na tych studiach nie ma kwalifikacji (listy rankingowej).
 7. Kandydat na studia niestacjonarne (wg dawnego nazewnictwa - zaoczne) po założeniu konta w systemie IRK, wypełnieniu wszystkich danych, zaznaczeniu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz przynajmniej jednego przedmiotu maturalnego i wpisaniu z niego punktacji w przypadku kandydata na studia I stopnia/jednolite mgr (w przypadku kandydata na studia II stopnia zaznaczeniu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów), zapisaniu się na kierunek, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i wgraniu zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji może złożyć komplet dokumentów wraz dowodem opłaty rekrutacyjnej.
  Na studiach bez kwalifikacji liczy się kolejność złożonych dokumentów (kandydaci nie oczekują, tak jak na studiach z kwalifikacją, na komunikat od komisji rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu). Przyjęcie następuje do wyczerpania limitu miejsc.
 8. Przed złożeniem dokumentów należy uiścić opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł (dowód uiszczenia tej opłaty należy mieć ze sobą w momencie składania dokumentów) -> opłatę wnosi się na numer konta widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK (uwaga: numer ten służy tylko do opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką).
 9. W momencie składania dokumentów (bądź późniejszym, w zależności od wytycznych dziekanatu) kandydat otrzyma umowę o odpłatności za studia wraz z numerem konta, na które należy wnosić czesne oraz inne opłaty na rzecz uczelni (konto związane z tokiem studiów).
 10. Numer konta jest indywidualny dla każdej osoby więc nie należy wymieniać się nim. Z tego numeru studenci korzystają przez wszystkie lata swoich studiów na UKSW. Na powyższy numer osoba przyjęta, czyli ta, która złożyła dokumenty i podpisała umowę wnosi:
  a) czesne (w systemie ratalnym, bądź jednorazowo)
  b) wszelkie inne opłaty związane z tokiem studiów.

UWAGA: Prosimy uważnie czytać informacje zamieszczone na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl, gdzie znajduje się również szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz aktualności.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach