Religioznawstwo

Nazwa kierunku:  Religioznawstwo 

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Teologiczny UKSW

Strona: http://religioznawstwo.uksw.edu.pl/


Opis

Program kształcenia na kierunku „religioznawstwo” różni się zasadniczo od programu kierunku „teologia” oraz innych kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Student religioznawstwa zdobywa ogólną wiedzę na temat światowych systemów religijnych. Zostaje także zapoznany z elementami wiedzy o religiach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W trakcie studiów przyswaja specjalistyczną wiedzą teoretyczną dotyczącą religii, w szczególności poznaje metodologiczne zaplecze analizy różnych aspektów religii dokonywanej na gruncie różnych dziedzin nauki oraz teologii. Poznaje również historię i podstawowe treści wiodących orientacji religijnych.

Student jest przygotowany do pracy w rozmaitych instytucjach oraz ośrodkach, zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, a także powiązaniem religii z życiem społecznym, gospodarczym i politycznym.

 1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

- zna podstawową terminologię stosowaną w religioznawstwie
- posiada wiedzę o miejscu religioznawstwa w systemie nauk oraz jej metodologię
- ma uporządkowaną wiedzę o problemach świata i człowieka w zakresie koncepcji filozoficznych oraz religijnych
- ma wiedzę o zjawiskach religijnych, różnorodności religii oraz znaczenia religii we współczesnej różnorodności świata
- posiada wiedzę z zakresu socjologii religii, fenomenologii religii, psychologii religii, teologii religii
-zna instytucje kulturalne różnych tradycji religijnych
- zna i rozumie główne systemy religijno-filozoficzne
- zna i rozumie struktury społeczne oraz systemy wierzeń wśród ludów tradycyjnych

 

 1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

- posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie religioznawstwa
- przytacza główne tezy badanych systemów religijnych
- wykrywa proste zależności między kształtowaniem się systemów religijnych a procesami kulturalnymi i społecznymi
- prawidłowo interpretuje zjawiska społeczne w zakresie religioznawstwa
- posługuje się normami i regułami obowiązującymi w różnych tradycjach religijnych współczesnego świata w celu rozwiązania konkretnych problemów

 

 1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
- otwarty jest na nowe idee
- samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
- wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym
- ma świadomość znaczenia pluralizmu religijnego dla światowego dziedzictwa kulturowego i społecznego

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE:

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,30   

albo rozszerzony      p1 = 0,40

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,40

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,35

część ustna

p= 0,25

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 - przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 - przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 - przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 - przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.          

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

2. Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty według zasad określonych w ust. 1, komisja rekrutacyjna organizuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI olimpiad:

- chemicznej,
- biologicznej,
- historycznej,
- literatury i języka polskiego,
- geograficznej,
- języka niemieckiego,
- języka francuskiego,
- języka angielskiego,
- języka rosyjskiego,
- języka łacińskiego,
- języka białoruskiego,
- wiedzy o Polsce i świecie współczesnym,
- fizycznej,
- matematycznej,
- artystycznej,
- teologii katolickiej;

oraz laureaci i finaliści olimpiad tematycznych i konkursów:

- ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Prawach Człowieka w świecie współczesnym
(przedsięwzięcie COPTIOSH),
- ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej (przedsięwzięcie COPTIOSH),
- misyjnej olimpiady znajomości Afryki,
- wiedzy o rodzinie,
- myśli Jana Pawła II,
- konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Christiana”,
- ogólnopolskiej (franciszkańskiej) olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Kolbem,
- konkursu „Księga nad księgami” – recytujemy Biblię – 3 miejsca,
- „Epoka Prymasa Tysiąclecia” – 3 miejsca,
- konkursu „Hieronymus – olimpiada biblijna” – 3 miejsca;

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 1 zdjęcie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości i kserokopia
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych).
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach