Specjalistyczne studia teologiczne

Specjalistyczne studia teologiczne na UKSW pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu teologii w wybranej specjalizacji i uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Studenci mogą rozwinąć zainteresowania teologiczne oraz nauczyć się postrzegania rzeczywistości w perspektywie duchowego wymiaru człowieka. Atutem kierunku jest współpraca z wieloma instytucjami kościelnymi, m.in. wyższymi seminariami duchownymi, wydawnictwami katolickimi czy Konferencją Episkopatu Polski. 

Zajęcia, prowadzone przez doświadczonych naukowców i dydaktyków, sprzyjają rozwojowi umiejętności praktycznych, które można z powodzeniem wykorzystać w karierze zawodowej. Pogłębiona wiedza teologiczna pozwala na rzeczowe formułowanie opinii krytycznych o wytworach kultury oraz nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami edukacyjno-wychowawczymi, kulturalnymi, społecznymi i charytatywnymi. 

Specjalistyczne studia teologiczne na UKSW przygotowują studentów do kontynuowaniu kariery naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW, pozwalają także nabyć kompetencje do nauczania religii i teologii. Są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Poziom kształcenia:  studia uzupełniające magisterskie

Czas: 2 lata (stacjonarne), 3 lata (niestacjonarne)

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne (w języku angielskim)

Specjalność na studiach magisterskich:

 • teologia biblijna, 
 • teologia dogmatyczna, 
 • teologia moralna,
 •  teologia duchowości, 
 • teologia fundamentalna, 
 • misjologia, 
 • teologia pastoralna, 
 • katechetyka, 
 • liturgika, 
 • teologia kultury, 
 • teologia religii i ekumeniczna, 
 • teologia środków społecznego przekazu, 
 • biblical-patrological module, 
 • missiological-catechetical module and in systematic theology.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku specjalistyczne studia teologiczne  znajdziesz pracę m.in. w:

 • przedszkolach i szkołach,
 • instytucjach charytatywnych,
 • instytucjach kościelnych,
 • wydawnictwach i redakcjach katolickich, 
 • biurach pielgrzymkowych.

 

Wymagania rekrutacyjne

Na studia uzupełniające magisterskie:

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

 • punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
 • punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Specjalistyczne studia teologiczne prowadzone są przez Wydział Teologiczny. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na specjalistyczne studia teologiczne (studia stacjonarne)
Wymagane dokumenty na specjalistyczne studia teologiczne (studia niestacjonarne)
Dni zjazdów dla poszczególnych specjalności

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach