Specjalistyczne studia teologiczne

Nazwa kierunku: Specjalistyczne studia teologiczne

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (w języku angielskim)

Czas trwania: stacjonarne – 2 lata, niestacjonarne – 3 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Teologiczny UKSW

Strona: www.teologia.uksw.edu.pl


Specjalistyczne Studia Teologiczne [wymagany dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia (uznanie równoważnych efektów kształcenia)] w jednostkach uznanych przez Stolice Apostolską) realizowane na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zapewniają zdobycie odpowiednio szerokiej wiedzy z zakresu teologii, przy jednoczesnym wyspecjalizowaniu się w jednej z partykularnych dziedzin teologii. Nie bez znaczenia dla adekwatnego przygotowania studentów Specjalistycznych Studiów Teologicznych do zaistnienia na rynku pracy pozostaje fakt, że ich akademicka edukacja nie jest pozbawiona aspektów formacji chrześcijańskiej, które wynikają z misji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Absolwenci mają być zatem nie tylko dobrymi fachowcami w swojej wąskiej dziedzinie, ale też posiadać rozbudowaną wiedzę teologiczną oraz przygotowanie do odpowiedzialnej, dojrzałej i zaangażowanej pracy.

Kierunek Specjalistycznych Studiów Teologicznych, stacjonarnych w języku polskim (4 semestry) i niestacjonarnych w języku angielskim (6 semestrów) jest odpowiedzialną propozycją dla wszystkich osób zaintrygowanych naukami teologicznymi, które z racji czy to zawodowych albo pobudek czysto osobistych, pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie teologii. Jest to możliwe, podążając jedną z dziesięciu ścieżek tematycznych, np. nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia religii, misjologia itd., jakie są dostępne w ramach Specjalistycznych Studiów Teologicznych w języku polskim. Wybierając jedną ze ścieżek tematycznych zyskuje się możliwość poszerzenia i pogłębienia zdobytej wcześniej wiedzy, korzystając z wiedzy i doświadczenia wybitnych profesorów i wykładowców z poszczególnych dziedzin.

Nasze studia przygotowują studenta do pracy dydaktycznej w kościelnych instytucjach dydaktycznych.

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie studiowanej specjalności teologicznej; jest w stanie rozwijać tę wiedzę i twórczo stosować ją w działalności edukacyjnej i środowiskowej
 • zna podstawową terminologię biblijną i teologiczną oraz jej korzenie grecko-łacińskie
 • ma uporządkowana, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i metody studiowanej specjalizacji teologicznej.
 • zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu  ekumenicznego i Międzyreligijnego
 • ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii
 • ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego w zakresie teologii biblijnej, systematycznej i praktycznej
 • ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, zwłaszcza z naukami humanistycznymi i społecznymi
 • zna procesy i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia
 • rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem ogólnej wiedzy teologicznej
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy tekstów biblijnych i teologicznych, umiejętność wykorzystania (w ogólnym zakresie) metod i narzędzi badawczych służących do ich właściwej interpretacji
 • posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł
 • istotnych dla badań biblijnych i teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
 • umie samodzielnie zdobywać wiedze i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własnym rozwojem
 • osobowym i karierą zawodową
 • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin, zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji dotyczącej zagadnień biblijnych, teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów zaczerpniętych z literatury,
 • formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
 • umie prowadzić dialog  światopoglądowy, ekumeniczny i międzyreligijny szczególnie w ramach interpretacji Biblii.
 • posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy biblijnej i teologicznej oraz własnego doświadczenia a także umiejętność ich prezentacji w różnych formach i w różnych mediach
 • potrafi nawiązywać współprace z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej
 • potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma krytyczna świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności
 • rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności
 • ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów
 • identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne, związane z życiem indywidualnym i społecznym
 • ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego
 • uczestniczy w życiu kulturalnym i interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

- punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
- punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego). 

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru W = (s*20)/2 + e/2

gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów
e - punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0-100

 

Rozmowa

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonej specjalności teologicznej
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybraną specjalność
3) Kandydat przedstawia znaną mu najnowszą literaturę z wybranej przez siebie specjalności teologicznej

 

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Wymagane dokumenty

 • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 1 zdjęcie
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia (uznanie równoważnych efektów kształcenia) w jednostkach uznanych przez Stolice Apostolską
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • dodatkowo kandydaci składają opinię od proboszcza lub duszpasterza, a w przypadku osób duchownych i zakonnych pozwolenie ordynariusza lub przełożonego wyższego
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach