Stosunki międzynarodowe

Nazwa kierunku: Stosunki międzynarodowe - profil praktyczny

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Kierunki - specjalności:

Stosunki międzynarodowe I stopnia: 

 • I. Korporacje transnarodowe
  II. Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

Stosunki międzynarodowe II stopnia:

 • I. Korporacje transnarodowe
  II. Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

Jednostki prowadzące : Wydział Prawa i Administracji

 

Stosunki międzynarodowe I stopnia

Opis

Od roku akademickiego 2015/2016 Wydział Prawa i Administracji UKSW wprowadza nowe specjalności dla kierunku Stosunki międzynarodowe. W ramach specjalności program studiów został uzupełniony o przedmioty sprofilowane tematycznie.

Trzy specjalności wprowadzone na studiach I stopnia ukierunkowane są na zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do poszukiwania i wykonywania pracy w następujących sektorach: 

 • I. Korporacje transnarodowe
  II. Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

W przypadku studiów I stopnia wybór specjalności jest dokonywany po I semestrze I roku. 

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

 

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych,
 • Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do filozofii i filozofii politycznej,
 • Ma podstawową wiedzę z historii, w zakresie odpowiadającym kierunkowi stosunki międzynarodowe,
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ekonomicznych i gospodarczych właściwych dla kierunku stosunki międzynarodowe,
 • Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach właściwych dla stosunków międzynarodowych, w szczególności o wybranych cywilizacjach, państwach i organizacjach międzynarodowych,
 • Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji, w szczególności o systemach politycznych, w tym takich podmiotów jak Unia Europejska i USA,
 • Ma podstawową wiedzę o relacjach pomiędzy instytucjami międzynarodowymi a organami krajowymi, w szczególności w ramach międzynarodowych stosunków politycznych/kulturalnych/gospodarczych,
 • Ma podstawową wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami i instytucjami międzynarodowymi a organami krajowymi, w szczególności w zakresie prawa dyplomatycznego i konsularnego,
 • Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadających stosunkom międzynarodowym oraz rządzące nimi prawidłowości, w szczególności w zakresie polityki zagranicznej ważnych na scenie międzynarodowej państw i organizacji, w tym polskiej polityki zagranicznej,
 • Ma podstawową wiedzę o człowieku, zwłaszcza o zasadach funkcjonowania jednostki w przestrzeni międzynarodowej w aspekcie prawnym i politycznym, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej ochrony środowiska i międzynarodowych stosunków kulturalnych,
 • Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym i działającym w systemach polityczno-prawnych państw oraz tworzącym ideologie polityczne,
 • Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla stosunków międzynarodowych, takie jak technologie informatyczne czy negocjacje,
 • Ma wiedzę o normach i regułach prawa międzynarodowego, prawa UE oraz sporów i konfliktów międzynarodowych, o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania,
 • Ma wiedzę o normach i regułach organizujących państwo i prawo, o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania,
 • Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji występujących w stosunkach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i USA,
 • Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji występujących w stosunkach międzynarodowych, w szczególności w zakresie historii prawa narodów oraz historii stosunków międzynarodowych,
 • Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji występujących w stosunkach międzynarodowych oraz o rodzajach więzi w tym zakresie i ich historycznej ewolucji,
 • Ma wiedzę na temat struktur i instytucji występujących w stosunkach międzynarodowych, a zwłaszcza w nauce o państwie i prawie, nauce o polityce, wprowadzeniu do nauki stosunków międzynarodowych,
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe,
 • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz polityki gospodarczej, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe.

 b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, aktualne zdarzenia i procesy zachodzące na arenie międzynarodowej, w zakresie stosunków międzynarodowych; umie wskazać ich przyczyny i ocenić skutki
 • Potrafi prawidłowo interpretować kwestie prawne w zakresie stosunków międzynarodowych,
 • Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk politycznych z zakresu stosunków międzynarodowych,
 • Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania procesów prawnych z zakresu stosunków międzynarodowych,
 • Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki toczących się na świecie konfliktów i sporów, charakterystycznych dla stosunków międzynarodowych,
 • Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki działań politycznych/prawnych w zakresie stosunków międzynarodowych,
 • Potrafi prognozować procesy i zjawiska polityczne/prawne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla stosunków międzynarodowych,
 • Potrafi przewidywać podstawowe efekty działań uczestników stosunków międzynarodowych i określać znaczenie procesów dla zmian systemu międzynarodowego, wykorzystując zdobytą wiedzę o odpowiednich nurtach, metodach i technikach badawczych, zwłaszcza technologii informatycznych,
 • Prawidłowo posługuje się instrumentami prawa międzynarodowego, prawa UE i prawa porównawczego dla rozwiązania konkretnych problemów z obszaru stosunków międzynarodowych,
 • Umie wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy zawodowej np. przedsiębiorcy czy urzędnika odpowiedzialnego za kontakty międzynarodowe; umie podejmować decyzje zarówno w otoczeniu krajowym, jak i międzynarodowym,
 • Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z dziedziny stosunków międzynarodowych i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia,
 • Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk politycznych w zakresie stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych stosunków politycznych lub polityki zagranicznej wybranych państw,
 • Posiada umiejętność rozumienia i analizowania kwestii prawnych w zakresie stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa międzynarodowego,
 • Potrafi prezentować zdobytą wiedzę szerszemu gronu odbiorców, również osobom pozostającym poza obszarem wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych,
 • Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim lub obcym dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych,
 • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim lub obcym w zakresie stosunków międzynarodowych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
 • Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością; potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną; posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw; potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw; potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji.

c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Rozumie potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych przez całe życie,
 • Potrafi pracować zespołowo w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym przyjmując w grupie różne role,
 • Potrafi odpowiednio określić priorytety związane z rozwiązywaniem zadań z zakresu analizy, wyjaśniania i prognozowania zdarzeń w sferze stosunków międzynarodowych służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • Prawidłowo rozpoznaje problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych związane z pracą zawodową, ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny,
 • Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu stosunków międzynarodowych służących praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy,
 • Potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności zarówno w oparciu o znajomość zagadnień bieżących, jak i nowych faktów historycznych,
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; działać na rynku krajowym i międzynarodowym uwzględniając podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości,
 • Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

 


Stosunki międzynarodowe II stopnia

Opis

Od roku akademickiego 2015/2016 Wydział Prawa i Administracji UKSW wprowadza nowe specjalności dla kierunku Stosunki międzynarodowe. W ramach specjalności program studiów został uzupełniony o przedmioty sprofilowane tematycznie.

Dwie specjalności wprowadzone na studiach II stopnia pozwalają na pogłębienie wiedzy oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności w następujących obszarach:

 • I. Korporacje transnarodowe
  II. Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

W przypadku studiów II stopnia wybór specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem I semestru studiów.

W momencie składania dokumentów w procesie  rekrutacji kandydat w dziekanacie dokonuje wyboru specjalności.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

 

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma rozszerzoną wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych,
 • Ma rozszerzoną wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do procesów globalizacji i regionalizacji oraz międzynarodowej polityki społecznej,
 • Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk prawnych, w szczególności ochrony praw człowieka, międzynarodowego prawa gospodarczego oraz prawa gospodarczego UE, właściwych dla kierunku stosunki międzynarodowe,
 • Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu polityki zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji międzynarodowych, w tym pogłębioną w odniesieniu do regionalnych organizacji integracyjnych,
 • Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami gospodarczymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, w tym o międzynarodowym prawie gospodarczym, prawie gospodarczym UE oraz finansach i inwestycjach międzynarodowych,
 • Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi występujących w stosunkach międzynarodowych, a także pogłębioną wiedzę w zakresie regionalnych organizacji integracyjnych oraz globalizacji i regionalizacji,
 • Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku w zakresie stosunków międzynarodowych, a szczególnie w odniesieniu do międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców,
 • Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów międzynarodowych, a także identyfikowania występujących prawidłowości, na bazie prognozowania i gier symulacyjnych oraz teorii stosunków międzynarodowych,
 • Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach etycznych w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania,
 • Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w stosunkach międzynarodowych, w szczególności w zakresie gospodarki, handlu i finansów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
 • Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w stosunkach międzynarodowych oraz o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, w szczególności poprzez znajomość teorii stosunków międzynarodowych oraz prognozowania i symulacji międzynarodowych,
 • Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat procesów zmian w stosunkach międzynarodowych, w szczególności w zakresie polityki zagranicznej wybranych państw oraz o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian także w ujęciu historycznym,
 • Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe,
 • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych.

 b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne/prawne oraz ich wzajemne relacje w zakresie stosunków międzynarodowych,
 • Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk politycznych/prawnych w zakresie stosunków międzynarodowych oraz potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobierać odpowiednie dane i metody,
 • Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk międzynarodowych w odniesieniu do czynników religijnych i etycznych, formułować własne opinie na ten temat, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować,
 • Potrafi prognozować i modelować złożone procesy z wykorzystaniem właściwych dla stosunków międzynarodowych narzędzi i metod, zwłaszcza w zakresie prognozowania i symulacji oraz teorii stosunków międzynarodowych,
 • Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych problemów,
 • Sprawnie posługuje się wiedzą na temat ochrony praw człowieka w stosunkach międzynarodowych,
 • Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w relacjach z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy,
 • Posiada umiejętność samodzielnego proponowania sposobów rozwiązania konkretnego problemu w polityce zagranicznej i stosunkach międzynarodowych oraz umie uzasadnić wybór optymalnego rozstrzygnięcia,
 • Posiada umiejętność rozumienia, analizowania wybranych zjawisk i procesów społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk z zastosowaniem metody badawczej,
 • Posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim lub obcym dotyczących wybranych zdarzeń i procesów zachodzących w polityce zagranicznej oraz stosunkach międzynarodowych,
 • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim lub obcym dotyczących wybranych zdarzeń i procesów zachodzących w polityce zagranicznej oraz stosunkach międzynarodowych,
 • Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród niespecjalistów; posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej, jak na przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł; potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd w zakresie studiowanej dziedziny nauki oraz podając argumenty za i przeciw; potrafi poprowadzić i podsumować dyskusję motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

 c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Rozumie potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się u innych osób,
 • Potrafi pracować zespołowo w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym przyjmując w grupie różne role,
 • Potrafi odpowiednio określić priorytety związane z rozwiązywaniem zadań z zakresu analizy, wyjaśniania i prognozowania zdarzeń w sferze stosunków międzynarodowych służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • Prawidłowo rozpoznaje problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych związane z pracą zawodową, ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny,
 • Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu stosunków międzynarodowych i potrafi przewidywać wieloaspektowe skutki swojej działalności,
 • Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę, a także doskonalić umiejętności wykorzystując w tym celu dorobek dyscyplin zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi,
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; działać na rynku krajowym i międzynarodowym uwzględniając podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości,
 • Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności do swojej pracy akademickiej.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,25   

albo rozszerzony      p1 = 0,40

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka

podstawowy             p3 = 0,25   

albo rozszerzony      p3 = 0,40

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez zakwalifikowanych kandydatów:

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach