Stosunki i prawo międzynarodowe

Nazwa kierunku: Stosunki i prawo międzynarodowe

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Prawa i Administracji


Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia

Opis

Celem kształcenia na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe (profil ogólnoakademicki) jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe realizowany ma być program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia nauk prawny i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych.

Absolwent kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno‐gospodarcze w tym zakresie.

Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”. Absolwent może podjąć pracę w administracji publicznej w dziale współpracy międzynarodowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (ścieżka kariery w sektorze publicznym), oraz w przedsiębiorstwach transnarodowych rozwijających współpracę międzynarodową (ścieżka kariery w sektorze prywatnym).

Absolwent po ukończeniu 3‐letnich studiów licencjackich będzie przygotowany do pracy na stanowisku młodszego specjalisty w publicznym albo prywatnym aparacie administracyjnym. W toku studiów absolwent zdobędzie szeroką wiedzę o prawie międzynarodowym oraz politycznych aspektach kształtowania się stosunków międzynarodowych, w tym gospodarczych. Absolwent zostanie także przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe.

 

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent zna i rozumie...

 • w zaawansowanym stopniu sposoby interpretacji prawa
 • w zaawansowanym stopniu – ogólne oraz szczegółowe (wybrane), zagadnienia z zakresu prawa ustrojowego oraz międzynarodowego odnoszące się do podmiotów prawa międzynarodowego: państwa i organizacji międzynarodowych
 • prawne uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo prawne uwarunkowania przedsiębiorcy, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej, w zakresie prawnych aspektów stosunków międzynarodowych
 • w zaawansowanym stopniu ‐ zinterpretować politologiczne zależności w ramach społeczności międzynarodowej
 • w zaawansowanym stopniu – teoretyczne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych, w tym relacji pomiędzy państwami, państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami międzynarodowymi
 • w zakresie politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo uwarunkowania przedsiębiorcy, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej
 • w zaawansowanym stopniu ogólne i szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu odpowiednio prawa Unii Europejskiej oraz poszczególnych gałęzi prawa międzynarodowego, takie jak odpowiednio: międzynarodowego gospodarczego, dyplomatycznego i konsularnego, urzędniczego, inwestycji zagranicznych, Stolicy Apostolskiej, funkcjonowania organizacji międzynarodowych, praw człowieka, cudzoziemców, a także prawa obcego
 • zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju rożnych form przedsiębiorczości.

 b)      Umiejętności

Absolwent potrafi... 

 • interpretować prawnie relacje pomiędzy podmiotami stosunków międzynarodowych, wypowiadać się językiem prawnym na temat tych relacji oraz prawniczo uzasadniać swoje stanowisko
 • wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną z zakresu prawa międzynarodowego; formułować i rozwiązywać problemy prawne oraz wykonywać w oparciu o wiedzą prawną zadania typowe dla działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowej, korporacji transnarodowej, przedsiębiorcy prowadzącego ekspansję zagraniczną; formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł oraz metod interpretacji prawa międzynarodowego, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych
 • dyskutować o prawie międzynarodowym posługując się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej dotyczącej prawa międzynarodowego, w tym poszczególnych jego gałęzi; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać prawne opinie i stanowiska, planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi prawa międzynarodowego ‐ indywidualną oraz w zespole ‐ oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie
 • innowacyjnie, w oparciu o zdobytą wiedzę politologiczną z zakresu stosunków międzynarodowych, wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowej, korporacji transnarodowej, przedsiębiorcy prowadzącego ekspansję zagraniczną oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o naturze politologicznej związane ze stosunkami międzynarodowymi w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach przez właściwy dobór metod nauk politologicznych, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐ komunikacyjnych
 • komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii politologicznej dotyczącej stosunków międzynarodowych; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać w zakresie politologicznym opinie i stanowiska związane ze stosunkami międzynarodowymi, planować i organizować pracę nad zagadnieniami politologicznymi w zakresie stosunków międzynarodowych ‐ indywidualną oraz w zespole ‐ oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień politologi cznych związanych ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie

c)       Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do...

 • kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w prawniczym środowisku pracy i poza nim ; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej z zakresu prawa międzynarodowego, w tym poszczególnych jego gałęzi; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zasięgania opinii ekspertów prawnych w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu prawnego
 • wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska prawniczego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • odpowiedzialnego pełnienia prawniczych ról zawodowych, w tym: − przestrzegania zasad prawniczej etyki zawodowej i wymagania tego od innych, − dbałości o dorobek i tradycje zawodu prawnika
 • kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiot ów międzynarodowych i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy politologicznej z zakresu stosunków międzynarodowych; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów politologicznych w relacjach międzynarodowych poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
 • wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym), w tym: − przestrzegania zasad etyki zawodowej (urzędniczej oraz handlowej) i wymagania tego od innych, − dbałości o dorobek i tradycje zawodu

 


Stosunki i prawo międzynarodowe II stopnia

Opis

Celem kształcenia na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe (profil ogólnoakademicki) jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej, administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe realizowany ma być program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia nauk prawny i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno‐gospodarcze w tym zakresie. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”.

Absolwent może podjąć pracę w administracji publicznej w dziale współpracy międzynarodowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (ścieżka kariery w sektorze publicznym), oraz w przedsiębiorstwach transnarodowych rozwijających współpracę międzynarodową (ścieżka kariery w sektorze prywatnym). Absolwent po ukończeniu 2‐letnich studiów magisterskich będzie przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty w publicznym albo prywatnym aparacie administracyjnym. W toku studiów absolwent zdobędzie szeroką wiedzę o prawie międzynarodowym oraz politycznych aspektach kształtowania się stosunków międzynarodowych, w tym gospodarczych. 

a)      Wiedza

Absolwent zna i rozumie...

 • w pogłębiony sposób teorie prawne opisujące relacje międzynarodowe między państwami, między państwami a organizacjami międzynarodowymi, między organizacjami międzynarodowymi, złożone uwarunkowania stosowania prawa międzynarodowego i aksjologiczny kontekst prawa międzynarodowego
 • w pogłębionym stopniu poszczególne gałęzie prawa międzynarodowego, odpowiednio prawa gospodarczego, praw człowieka, cudzoziemców, ochrony środowiska, dyplomatycznego i konsularnego, a także prawa Unii Europejskiej oraz prawa obcego
 • prawne uwarunkowania pracy jako dyplomata, konsul, urzędnik służby zagranicznej, pracownik organizacji transnarodowej, pracownik korporacji transnarodowej
 • w pogłębiony sposób teorie politologiczne opisujące stosunki międzynarodowe, politologiczne relacje pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi, uwarunkowania aksjologiczny społeczności międzynarodowej
 • w pogłębionym stopniu politologiczne aspekty funkcjonowania społeczności międzynarodowej jako całości oraz jej poszczególnych regionów
 • politologiczne uwarunkowania pracy jako dyplomata, konsul, urzędnik służby zagranicznej, pracownik korporacji transnarodowej
 • metodologię badań prawnych
 • zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

 b)      Umiejętności

Absolwent potrafi:

 • wykorzystując zdobytą wiedzę prawniczą innowacyjnie wykonywać zadania, formułować i rozwiązywać nietypowe problemy prawne związane z prawem międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór argumentacji prawniczej, sięganie do właściwych aktów normatywnych, w tym wykorzystanie zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych; formułować i badać proste hipotezy dotyczące prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej dla wykonywania zadań typowych dla pracy dyplomaty, konsula, urzędnika służby zagranicznej, pracownika organizacji międzynarodowej, pracownika korporacji transnarodowej
 • komunikować się na tematy specjalistyczne związane z prawem międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę związana z prawem międzynarodowym lub prawem Unii Europejskiej przy użyciu specjalistycznej prawniczej terminologii;
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
 • kierować pracą zespołu prawnego współdziałać z innymi osobami w jego ramach
 • wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków międzynarodowych, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy politologiczny wywód argumentacyjny, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych; formułować i badać proste hipotezy dotyczące politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych (teorii stosunków międzynarodowych, globalizacji, regionalizacji)
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych dla wykonywania zadań typowych dla pracy dyplomaty, konsula, urzędnika służby zagranicznej, pracownika organizacji międzynarodowej, pracownika korporacji transnarodowej
 • komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę wraz z użyciem politologicznej terminologii dotyczącej stosunków międzynarodowych

 c)       Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w prawniczym środowisku pracy i poza nim ; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych P7S_KK problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów prawnych w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu prawnego
 • wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska prawniczego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych dyplomaty, konsula, urzędnika służby zagranicznej, pracownika organizacji międzynarodowych, pracownika korporacji transnarodowych, w tym: − przestrzegania zasad prawniczej, urzędniczej, handlowej etyki zawodowej i wymagania tego od innych
 • kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów politologicznych poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
 • wypełniania zobowiązań społeczny w przypadku pracy w służbie zagranicznej, organizacji międzynarodowej, korporacji transnarodowej, współorganizowania działalności na rzecz środowiska dyplomatycznego, administracyjnego, pracowniczego , inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,25   

albo rozszerzony      p1 = 0,40

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka

podstawowy             p3 = 0,25   

albo rozszerzony      p3 = 0,40

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez zakwalifikowanych kandydatów:

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach