Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE DLA KANDYDATÓW Z MATURĄ UZYSKANĄ W POLSCE, MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ (IB) oraz MATURĄ EUROPEJSKĄ (EB):
 


"NOWA MATURA" (2005-2021):

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Wyniki procentowe, uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych, przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 pkt

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0-100. Punkty są obliczane z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Informacja o przedmiotach branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na poszczególnych wydziałach znajduje się w pliku "ZASADY REKRUTACJI 2021/22".


"STARA MATURA" (do roku 2005):

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0-100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

Uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny ze świadectwa dojrzałości uzyskanego w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz oceny końcoworoczne przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

 

dopuszczająca (2)

 

30

 

----------

 

----------

 

dostateczna (3)

 

50

 

dostateczna (3)

 

40

 

dobra (4)

 

70

 

dobra (4)

 

70

 

bardzo dobra (5)

 

90

 

bardzo dobra (5)

 

100

 

celująca (6)

 

100

 

----------

 

-----------


W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury), ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły.
 
Informacja dla kandydatów, którzy posiadają tzw. "starą maturę" oraz zdali egzamin z danego przedmiotu/przedmiotów według formuły "nowej matury" -> TUTAJ

Informacja o przedmiotach branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na poszczególnych wydziałach znajduje się w pliku "ZASADY REKRUTACJI 2021/22".

PRZELICZENIE PUNKTÓW Z JĘZ. OBCEGO na MATURZE DWUJĘZYCZNEJ

W przypadku absolwentów klas (szkół) dwujęzycznych wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym, o ile kandydat zdawał język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, przelicza się na wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym według wzoru:

Pr = Pd * 1,25

gdzie:
Pr - wynik z poziomu rozszerzonego
Pd - wynik z poziomu dwujęzycznego
z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100 punktów. W przypadku, gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje się maksymalną możliwą liczbę punktów, tj. 100.

 


MATURA MIĘDZYNARODOWA (IB) i EUROPEJSKA (EB)

Kandydaci, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

Kandydaci, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach