Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na I rok studiów STACJONARNYCH II STOPNIA:

I. 

1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

2. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na poszczególnych wydziałach odbywa się na następujące kierunki według poniższych kryteriów:


1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
kierunki:
biologia
inżynieria środowiska

a) Kwalifikacja na kierunek biologia odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3.

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka, bioinżynieria zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie biologii na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku biologia. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólną wiedzę dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich oraz motywację kandydatów do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia.

Tezy szczegółowe

 1. Tkanki roślinne i zwierzęce – krótka charakterystyka.
 2. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
 3. Przemiana pokoleń u roślin (mszaki, paprotniki, nago- i okrytozalążkowe).
 4. Struktura i funkcje DNA.
 5. Królestwa organizmów żywych.
 6. Podstawy systematyki organizmów.
 7. Podstawy ewolucji organizmów.
 8. Anatomia funkcjonalna człowieka.
 9. Czynniki rozwoju człowieka.
 10. Antropogeneza.
 11. Czynniki ekologiczne ograniczające rozwój organizmów.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii (OZE). Oceniona zostanie również motywacja kandydatów do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska.

Tezy szczegółowe

 1. Aspekty związane z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiska przyrodniczego.
 2. Podział energetycznych zasobów przyrody.
 3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 4. Monitoring środowiska.
 5. Efekt cieplarniany i kwaśne deszcze.
 6. Metody przekształcania odpadów.
 7. Rekultywacja terenów zdegradowanych.
 8. Rodzaje i zasady działania oczyszczalni ścieków.
 9. Sposoby zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskich z uwzględnieniem procesów uzdatniania.
 10. Komfort cieplny. Sposoby ogrzewania budynków, zadania, zalety, wady.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

b) Kwalifikacja na kierunek inżynieria środowiska odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3.

W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie inżynierii środowiska na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wbns.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

kierunki:
filozofia
ochrona środowiska

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.


3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

kierunki:
chemia
fizyka
informatyka
matematyka

Kwalifikacja na wszystkich kierunkach odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zagadnienia na rozmowy kwalifikacyjne na kierunki studiów II stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

1.       Chemia

 1. Podstawowe obliczenia chemiczne.
 2. Podstawowa terminologia, nomenklatura związków chemicznych, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne .
 3. Główne typy reakcji chemicznych i ich cechy charakterystyczne.
 4. Podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji.
 5. Termodynamika w chemii.
 6. Kinetyka przemian chemicznych, kataliza oraz mechanistyczna interpretacja reakcji chemicznych.
 7. Charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym.
 8. Właściwości i reaktywność związków organicznych.
 9. Podstawowe metody syntezy w chemii organicznej.

2.      Fizyka

 1. Struktura pasmowa ciał stałych i jej wpływ na właściwości fizyczne.
 2. Zasady termodynamiki i ich zastosowanie.
 3. Struktura materii i metody doświadczalne jej charakteryzacji.
 4. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej.
 5. Stany skupienia materii i podstawowe teorie ich opisu.
 6. Metody obliczeniowe fizyki kwantowej.
 7. Reakcje jądrowe i cząstki elementarne.
 8. Metody pomiarowe stosowane w fizyce klasycznej.

3.      Informatyka

 1. Programowanie strukturalne i obiektowe: podstawowe konstrukcje programistyczne oraz składnia i semantyka języków programowania.
 2. Podstawowe struktury danych  stosowane w programowaniu i sposoby korzystania z tych struktur.
 3. Podstawowe  metody  projektowania, analizowania  i programowania algorytmów;  metody obliczeniowe i algorytmy stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych  (działania na kopcach, kolejkach i grafach).
 4. Systemy baz danych, modelowanie danych, składowanie i wyszukiwanie informacji.
 5. Systemy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows.
 6. Technologie sieciowe i zasady bezpieczeństwa sieci.

4.      Matematyka

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa, zdarzenia niezależne, zmienna losowa i charakterystyki jej rozkładu, podstawowe rozkłady (dwumianowy, geometryczny, Poissona, wykładniczy, normalny).Podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii mnogości: działania na zbiorach, relacja równoważności, relacja porządku, funkcje, równoliczność.

 1. Ciągi i szeregi liczbowe: definicja zbieżności, kryteria zbieżności szeregów liczbowych.
 2. Podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych wraz z badaniem przebiegu zmienności funkcji oraz poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych.
 3. Podstawy całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych, interpretacja geometryczna i zastosowanie do obliczania pól powierzchni gładkich i objętości.
 4. Podstawy algebry liniowej: przestrzeń liniowa, baza, odwzorowanie liniowe, macierz odwzorowania liniowego, macierze i wyznaczniki, rozwiązywanie układów równań liniowych o stałych współczynnikach.
 5. Własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowych i przestrzeni metrycznych.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

kierunki:
archeologia
ekonomia menedżerska
historia
historia sztuki
politologia
socjologia
zarządzanie dziedzictwem kulturowym (pod warunkiem uruchomienia kierunku)

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.


5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

kierunki:
filologia polska
filologia (specjalność: filologia klasyczna)
filologia (specjalność: filologia włoska)
kulturoznawstwo

Kwalifikacja na kierunku filologia polska odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów: 

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów. 

 

Kwalifikacja na kierunkach filologia (specjalność: filologia klasyczna), filologia (specjalność: filologia włoska), kulturoznawstwo odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów I stopnia na kierunku, na który rekrutuje się kandydat. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wnh.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

Tezy na rozmowę kwalifikacyjną z Filologii włoskiej II stopnia:

1. Proszę podać trzy najważniejsze różnice między systemem fonetycznym języka polskiego i włoskiego.
2. Proszę podać trzy najistotniejsze podobieństwa i trzy różnice występujące między systemami morfologicznymi i składniowymi języka polskiego i włoskiego. Proszę zrobić to w oparciu o konkretne przykłady.
3. Dante Alighieri – proszę wytłumaczyć fenomen sławy tego pisarza w oparciu o "Boską komedię".
4. Według Państwa, w którym wieku lub w jakiej epoce związki kulturowo-polityczne między Polską a Włochami były wyjątkowo mocne? Proszę zilustrować swoją wypowiedź konkretnymi datami, wydarzeniami i/lub nazwiskami.
5. Proszę wymienić dwóch Państwa zdaniem najwybitniejszych pisarzy włoskich XX wieku. Proszę scharakteryzować ich twórczość w oparciu m.in. o dwa dzieła każdego z nich.
6. Które rejony Włoch charakteryzują się dobrze rozwiniętą gospodarką? Proszę podać co najmniej dwie nazwy przedsiębiorstw dla każdego omawianego rejonu.
7. Proszę podać dwa nazwiska wybitnych reżyserów włoskich. Dla każdego z nich proszę podać m.in. trzy tytuły filmów, w oparciu o które opiszą Państwo twórczość tych artystów.
8. Proszę – z odwołaniem do odpowiednich przykładów – omówić zagadnienia związane z muzyką włoską (m.in. opera; cantautore etc.). 
9. Kuchnia włoska a różnice regionalne Włoch. Proszę omówić to zagadnienie i podać konkretne nazwy potraw oraz składników używanych w kilku geograficznie zróżnicowanych rejonach Włoch.
10. Średniowiecze we Włoszech. Proszę omówić najważniejsze wydarzenia, dzieła sztuki i literatury, które powstały w tym kraju w okresie Średniowiecza.
11, Renesans we Włoszech. Proszę omówić najważniejsze wydarzenia, dzieła sztuki i literatury, które powstały w tym kraju w okresie Renesansu.
12. Barok we Włoszech. Proszę omówić najważniejsze wydarzenia, dzieła sztuki i literatury, które powstały w tym kraju w okresie Baroku. 
 

Zakres tematów rozmów kwalifikacyjnych na kierunku Kulturoznawstwa – studia II stopnia, uzupełniające magisterskie:

 1. Historia filozofii starożytnej i nowożytnej – najważniejsi myśliciele i ich koncepcje.
 2. Kluczowe tradycje i przedstawiciele antropologii społecznej i kulturowej oraz socjologii kultury.
 3. Teorie krytyczne i kulturowe (postkolonializm, feminizm, gender studies).
 4. Najważniejsi twórcy i ich dzieła z obszaru historii literatury, sztuki, filmu i teatru.
 5. Orientacja w aktualnym życiu kulturalnym Warszawy i Polski.

Sugerowana literatura pomocnicza:

A. Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, przeł. A. Artwińska, K. Różańska, Poznań 2015.
Ch. Barker, Studia kulturowe – teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005.
Ch. Jenks, Kultura, przeł. W.J. Burszta, Poznań 1999.
J. Storey, Studia kulturowe i badanie kultury popularnej. Teoria i metody, przeł. J. Barański, Kraków 2003.
Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2009.

 

Tezy na rozmowę kwalifikacyjną z Filologii klasycznej:

związki między literaturą i kulturą polską a literaturą i kulturą kraju, z którego pochodzi kandydat (kontakty personalne twórców, ludzi kultury; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polskiej; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polski w literaturze danego kraju; prądy estetyczne, style artystyczne, szkoły literackie jako sfera wzajemnych wpływów kulturowych; intertekstualność jako obszar kształtowania się relacji międzykulturowych


6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

kierunki:
pedagogika

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,

s – średnia ocen z toku studiów.


7) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

kierunki:
administracja
stosunki międzynarodowe
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.


8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

kierunki:
nauki o rodzinie

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów


9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

kierunek:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność komunikacja medialno-marketingowa)
komunikacja kultury i religii

Kwalifikacja na kierunku dziennkarstwo i komunikacja społeczna odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

-  punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
-  punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

 

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru, z zastrzeżeniem ust. 2,3:

W = (s*20)/2 + e/2

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów
e - punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0-100, powstała w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

- własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (praktyka lub praca w mediach, medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy),

- sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej i dziennikarstwie, w szczególności z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego oraz ogólnej wiedzy o polskim rynku medialnym, a także: polityki, ekonomii, promocji i reklamy, PR-u oraz nowych mediów.

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej - pdf

 

1. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wt.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

2. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

3. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 

Kwalifikacja na kierunku komunikacja kultury i religii odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.
Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
W = s*20 gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.

 

II. 

1. Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega.

2. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.

3. Szczegółowe warunki osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia przez kandydata, o którym mowa w ust. 4 określa rada wydziału.

4. Kandydat zobowiązany jest pisemnie poświadczyć odbiór tabeli, o której mowa w ust. 4. Pisemne poświadczenie zostaje włączone do teczki osobowej studenta wraz z wyżej wymienioną tabelą.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach