Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na I rok studiów STACJONARNYCH II STOPNIA:

I. 

1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

2. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na poszczególnych wydziałach odbywa się na następujące kierunki według poniższych kryteriów:

 

WYDZIAŁ

KIERUNKI

ZASADY

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Biologia
Inżynieria środowiska

zasady

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Filozofia
Ochrona środowiska

zasady

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
Szkoła Nauk Ścisłych

Chemia
Fizyka
Informatyka
Matematyka

zasady

Wydział Nauk Historycznych

Archeologia
Bibliotekarstwo
Historia
Historia sztuki
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

zasady

Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia polska
Filologia klasyczna
Filologia włoska
Kulturoznawstwo

zasady

Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika

zasady

Wydział Prawa i Administracji

Administracja
Stosunki i prawo międzynarodowe
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

zasady

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia menedżerska
Politologia
Socjologia

zasady

Wydział Studiów nad Rodziną

Nauki o rodzinie

zasady

Wydział Teologiczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(sp. komunikacja medialno-marketingowa)

Specjalistyczne studia teologiczne

zasady

 

II. 

1. Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega.

2. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.

3. Szczegółowe warunki osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia przez kandydata, o którym mowa w ust. 4 określa rada wydziału.

4. Kandydat zobowiązany jest pisemnie poświadczyć odbiór tabeli, o której mowa w ust. 4. Pisemne poświadczenie zostaje włączone do teczki osobowej studenta wraz z wyżej wymienioną tabelą.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach