Teologia

Nazwa kierunku:  Teologia 

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarny, niestacjonarny

Czas trwania: stacjonarne – 5 lat, niestacjonarne – 6 lat


Kierunki – specjalności

Stacjonarne:
specjalność Teologia ogólna
specjalność Specjalność nauczycielsko-katechetyczna
 

Niestacjonarne:
specjalność Teologia ogólna


Jednostki prowadzące: Wydział Teologiczny UKSW

Strona: www.teologia.uksw.edu.pl

 


Opis

Na kierunku teologia prowadzone są jednolite studia magisterskie, dzięki którym student zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Jest także zaznajamiany z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Student jest przygotowywany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Student poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z umiejętnością posługiwania się słownictwem właściwym teologii.

Nasze studia przygotowują studenta do pracy w różnych kierunkach zawodowych. Jest on zdolny do podjęcia pracy m.in.:

 • w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta – po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii i po ukończeniu specjalności nauczycielsko-katechetycznej
 • w domach opieki, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-leczniczych, a także w ośrodkach pomocy rodzinie, imigrantom i repatriantom, jako osoba kompetentna w zakresie problemu bezdomności, uzależnień, socjoterapii, przygotowania i realizacji projektów dla organizacji zajmujących się pomocą społeczną

 

 1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

- posiada wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych
- zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej (zwłaszcza z zakresu filozofii) i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego
- ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, zwłaszcza w zakresie nauk biblijnych, teologii systematycznej, historii Kościoła
- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych
- zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
- zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia
- ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi
- rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii
- posiada wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
- rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem
- ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania chrześcijańskich ruchów pielgrzymkowych oraz sposobu organizowania ruchu pielgrzymkowego
- ma elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego

 

 1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

- analizuje, ocenia informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułuje krytyczne sądy z uwzględnieniem wiedzy teologicznej
- formułuje problemy badawcze, dobiera metody i narzędzia służące ich rozwiązaniu
- analizuje teksty filozoficzne, biblijne i teologiczne, dokonuje syntezy, przedstawiając oryginalne rozwiązanie złożonych problemów
- interpretuje podstawowe źródła teologiczne z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
- samodzielne zdobywa wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany
- integruje wiedzę z różnych subdyscyplin teologii
- krytycznie analizuje i interpretuje różne poglądy teologiczne światopoglądy w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania społecznego
- merytorycznie argumentuje, prowadzi merytoryczną dyskusję na temat zagadnień teologicznych i życia Kościoła
- formułuje opinię krytyczną o wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej w różnych formach i w różnych mediach
- interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne
- posługuje się normami, regułami etyczno-moralnymi w celu rozwiązania problemów
- nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej
- twórczo włącza się z działalność ewangelizacyjną, pastoralną, katechetyczną
- popularyzuje wiedzę o teologii oraz o wytworach kultury chrześcijańskiej
- konstruuje i prawidłowo interpretuje przekazy komunikacyjne
- organizuje i obsługuje ruch pielgrzymkowy

 

 1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

- ma świadomość własnej dojrzałości osobowej i nabytej wiedzy oraz umiejętności
- rozumie potrzebę intelektualnej i duchowej formacji
- współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumiem potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów
- identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne
- ma świadomość indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego
- uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami
- jest kompetentnym przewodnikiem grup pielgrzymkowych i turystycznych po krajach biblijnych

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,30  

albo rozszerzony      p1 = 0,40

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,40


Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 

Jeśli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,35

część ustna

p2 = 0,25

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:  geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

 

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata
 • 1 zdjęcie
 • świadectwo dojrzałości i kserokopia
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • opinię od proboszcza lub duszpasterza
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych).
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach