Tezy do rozmów kompetencyjnych

Tezy do rozmów kompetencyjnych:
- na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne
(w przypadku kandydatów z maturą zagraniczną jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty procentowe)
- na studia II stopnia stacjonarne
(w przypadku wszystkich kandydatów z dyplomem zagranicznym)
 

Zakres wymagań obejmuje:
 
1. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
kierunek: Biologia I stopnia
 1. Czynniki ekologiczne (środowiskowe) ograniczające rozwój organizmów.
 2. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
 3. Tkanki roślinne i zwierzęce (podaj przykłady).
 4. Przykład łańcucha pokarmowego w dowolnym ekosystemie.
 5. Struktura i funkcje DNA.
 6. Organy rośliny okrytozalążkowej.

kierunek: Biologia II stopnia

               1. Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólną wiedzę dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich oraz motywację kandydatów
                   do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia.

kierunek: Inżynieria środowiska I stopnia

                1. Omów aspekty związane z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiska przyrodniczego.

kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

                1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami
                    i odnawialnych źródeł energii (OZE). Oceniona zostanie również motywacja kandydatów do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. 

 

2. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
kierunek Filozofia I i II stopnia:
 1. Główne współczesne kierunki filozoficzne
 2. Przedstawiciele personalizmu
kierunek Psychologia:
Kierunki współczesnej psychologii
 
kierunek Ochrona Środowiska I i II stopnia:
 1. Wymień najważniejsze zagrożenia dla środowiska naturalnego
 2. Co to jest zrównoważony rozwój? Jakie są podstawowe założenia idei zrównoważonego rozwoju?
 3. Co to jest efekt cieplarniany?

 

3. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
kierunek: Matematyka, Informatyka, Chemia, Fizyka studia I stopnia
 1. Podstawowe własności działań na liczbach rzeczywistych
 2. Rozwiązywanie równań i układów równań pierwszego i drugiego stopnia
 3. Funkcje i jej podstawowe własności
 4. Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne
 5. Funkcje trygonometryczne
 6. Elementy geometrii analitycznej: równania prostej, równoległość i prostopadłość wektorów
 7. Figury i bryły geometryczne.

kierunek: chemia - studia II stopnia

 1. Podstawowe obliczenia chemiczne.
 2. Podstawowa terminologia, nomenklatura związków chemicznych, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne .
 3. Główne typy reakcji chemicznych i ich cechy charakterystyczne.
 4. Podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji.
 5. Termodynamika w chemii.
 6. Kinetyka przemian chemicznych, kataliza oraz mechanistyczna interpretacja reakcji chemicznych.
 7. Charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym.
 8. Właściwości i reaktywność związków organicznych.
 9. Podstawowe metody syntezy w chemii organicznej.

kierunek: fizyka - studia II stopnia

 1. Struktura pasmowa ciał stałych i jej wpływ na właściwości fizyczne.
 2. Zasady termodynamiki i ich zastosowanie.
 3. Struktura materii i metody doświadczalne jej charakteryzacji.
 4. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej.
 5. Stany skupienia materii i podstawowe teorie ich opisu.
 6. Metody obliczeniowe fizyki kwantowej.
 7. Reakcje jądrowe i cząstki elementarne.
 8. Metody pomiarowe stosowane w fizyce klasycznej.

kierunek: informatyka - studia II stopnia

 1. Programowanie strukturalne i obiektowe: podstawowe konstrukcje programistyczne oraz składnia i semantyka języków programowania.
 2. Podstawowe struktury danych  stosowane w programowaniu i sposoby korzystania z tych struktur.
 3. Podstawowe  metody  projektowania, analizowania  i programowania algorytmów;  metody obliczeniowe i algorytmy stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych  (działania na kopcach, kolejkach i grafach).
 4. Systemy baz danych, modelowanie danych, składowanie i wyszukiwanie informacji.
 5. Systemy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows.
 6. Technologie sieciowe i zasady bezpieczeństwa sieci.

kierunek: matematyka - studia II stopnia

 1. Podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii mnogości: działania na zbiorach, relacja równoważności, relacja porządku, funkcje, równoliczność.
 2. Ciągi i szeregi liczbowe: definicja zbieżności, kryteria zbieżności szeregów liczbowych.
 3. Podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych wraz z badaniem przebiegu zmienności funkcji oraz poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych.
 4. Podstawy całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych, interpretacja geometryczna i zastosowanie do obliczania pól powierzchni gładkich i objętości.
 5. Podstawy algebry liniowej: przestrzeń liniowa, baza, odwzorowanie liniowe, macierz odwzorowania liniowego, macierze i wyznaczniki, rozwiązywanie układów równań liniowych o stałych współczynnikach.
 6. Własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowych i przestrzeni metrycznych.
 7. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa, zdarzenia niezależne, zmienna losowa i charakterystyki jej rozkładu, podstawowe rozkłady (dwumianowy, geometryczny, Poissona, wykładniczy, normalny).

 

4. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
kierunek: Archeologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Europeistyka, Historia, Historia Cywilizacji Śródziemnomorskiej, Historia Sztuki, Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska, Politologia, Praca socjalna, Socjologia, Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym; (studia I i II stopnia)
 1. Zdefiniuj pojęcie naród oraz wymień i opisz czynniki narodowotwórcze;
 2. Scharakteryzuj władzę samorządową, ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą;
 3. Z jakimi problemami ekologicznymi borykają się współczesne, rozwinięte społeczeństwa oraz jaki jest udział nauki organizacji ekologicznych na rzecz uświadamiania zagrożeń wynikających z zanieczyszczania środowiska?

 

5. Wydział Nauk Humanistycznych
kierunek: Filologia Polska, Filologia - Filologia Włoska, Filologia - Filologia Klasyczna, Kulturoznawstwo, Muzeologia (na studia I i II stopnia)
 
związki między literaturą i kulturą polską a literaturą i kulturą kraju, z którego pochodzi kandydat (kontakty personalne twórców, ludzi kultury; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polskiej; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polski w literaturze danego kraju; prądy estetyczne, style artystyczne, szkoły literackie jako sfera wzajemnych wpływów kulturowych; intertekstualność jako obszar kształtowania się relacji międzykulturowych
 
6. Wydział Nauk Pedagogicznych
kierunek: Pedagogika, Pedagogika Specjalna (na studia I i II stopnia)
 1. Prawa dziecka oraz ich znaczenie w świecie współczesnym.
 2. Przedstaw problemy współczesnej młodzieży. Omów ich genezę i sposoby ich rozwiązania.
 3. Planowanie własnej kariery zawodowej a uwarunkowania pojawiające się na rynku pracy.
 4. Wymień znane ci instytucje wychowawcze i je scharakteryzuj.
 5. Przedstaw swoje motywy wyboru kierunku studiów

 

7. Wydział Prawa i Administracji
kierunek: Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe, Człowiek w Cyberprzestrzeni (na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie)
 1. historia Polski
 2. ustrój polityczno-społeczny Rzeczpospolitej Polskiej

 

8. Wydział Prawa Kanonicznego
kierunek: Prawo Kanoniczne
 1. Podstawy ustrojowe Unii Europejskiej;
 2. Ustrój polityczny państwa polskiego;
 3. Wykonywanie władzy ustawodawczej według Konstytucji RP;
 4. Władza Prezydenta i Premiera według Konstytucji RP;
 5. Podstawy prawne samorządu terytorialnego;
 6. Rola prawa w społeczeństwie demokratycznym;
 7. Założenia Konkordatu Polskiego 1993 roku;
 8. Konstytucyjne zasady wolności religijnej w Polsce;
 9. Wpływ religijności na postawy społeczne;
 10. Rola państwa i Kościoła w przeciwdziałaniu zagrożeniom współczesnej rodziny.

 

9. Wydział Studiów nad Rodziną
kierunek: Nauki o Rodzinie studia I i II stopnia
 1. Wyjaśnij interdyscyplinarne rozumienie pojęć: małżeństwo i rodzina .
 2. Co to jest sakrament małżeństwa – dla kogo i dlaczego jest ważny?
 3. Jakie są cechy miłości dojrzałej?
 4. Scharakteryzuj podstawowe funkcje rodziny.
 5. Wychowanie i opieka nad dzieckiem w rodzinie.
 6. Na czym polega rozwój zdrowej i zintegrowanej osobowości?
 7. Charakterystyka dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej człowieka.
 8. Co to jest płodność? Jakie są metody rozpoznawania płodności?
 9. Co oznacza postawa „za życiem”? Jak oceniasz antykoncepcję, aborcję, „in vitro”?
 10. Społeczno-polityczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny.
 
 
10. Wydział Teologiczny
kierunek Teologia (wszystkie specjalności) tj.,
 • teologia,
 • coaching i mediacje społeczne
 • specjalność nauczycielsko - katechetyczna
 • turystyka krajów biblijnych
 • katolicka telewizja internetowa
 1. Prawdy wiary katolickiej zawarte w symbolach wiary
 2. Sakramenty – cel, szafarze, liturgia udzielania, skutki
 3. Modlitwa Pańska jako program życia chrześcijanina
 4. Życie moralne w Chrystusie (Dekalog)
 5. Biblia – powstanie, księgi, orędzie
 6. Historia Kościoła jako historia działania Boga
 
kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (specjalność dziennikarstwo i komunikacja medialno - kulturowa)
 1. Tragedia pod Smoleńskiem (10.04.2010 r.):

a. skutki dla polityki europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej)
b. sposób relacjonowania i komentarze w mediach polskich i zagranicznych

 1. Internet – szansa czy zagrożenie dla rozwoju prasy, radia i telewizji?
 2. Proszę scharakteryzować i omówić główne tytuły prasowe w swoim kraju.
 3. Jakie cechy osobowości powinien mieć dziennikarz?
 4. Druk, fotografia, radio, telewizja, Internet:

a. historia powstania tych wynalazków
b. skutki ich wynalezienia i wpływ na kształtowanie kultury i styl życia ludzi.
 

kierunek: religioznawstwo:

 1. Religia – zjawisko duchowe, społeczne, kulturowe, polityczne.
 2. Wielkie systemy religijne dziś.
 3. Polska, Europa, Świat – aktualna sytuacja religii w świecie.
 4. Konflikty religijne.
 5. Dialog międzyreligijny i międzykulturowy – szanse, wyzwania, możliwości.

studia II stopnia:

 1. Elementy komunikacji niewerbalnej w przekazach audiowizualnych
 2. Fenomen telewizji jako nośnika treści propagandowych
 3. Zagrożenia i wyzwania cywilizacji ikonicznej wobec kultury werbalnej
 4. Potrzeba edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie
 5. Problem uzależnień od korzystania z mediów
 6. Fake news jako problem współczesnego dziennikarstwa
 7. Transformacja komunikacji internetowej w erze Web 2.0
 8. Aplikacje społecznościowe: nowy etap komunikacji
 9. Jakościowe i ilościowe metody badań społecznych i marketingowych
 10. Narzędzia kreowania marki
 11. Charakterystyka reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej
 12. Etyka i kodeksy etyczne w public relations
 13. Rynek medialny w moim kraju

11. Wydział Medyczny. Collegium Medicum.
kierunek: pielęgniarstwo 

            1.    Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.
            2.    Budowa i funkcjonowanie komórki.
            3.    Budowa chemiczna organizmów.
            4.    Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
            5.    Metabolizm.
            6.    Stan zdrowia i choroby.
            7.    Uwarunkowania zdrowia człowieka. 
            8.    Genetyka, biotechnologia i inżynieria genetyczna.
            9.    Globalne i lokalne problemy środowiska.
           10.    Podstawowe obliczenia chemiczne: sposoby wyrażania składu mieszaniny: ułamki molowe, stężenia. Przeliczanie stężeń. Jednostki chemiczne.  Rozpuszczalność w wodzie związków nieorganicznych.
           11.    Właściwości pierwiastków chemicznych związane z położeniem w układzie okresowym.
           12.    Nazewnictwo związków nieorganicznych i organicznych.
           13.    Rodzaje reakcji chemicznych i ich cechy charakterystyczne.
           14.    Właściwości i reaktywność związków organicznych. 

 

WYKAZ SAL, w których odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla posiadaczy matur i dyplomów zagranicznych: plik pdf

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach