Tezy do rozmów kompetencyjnych

Tezy do rozmów kompetencyjnych:

- na studia II stopnia stacjonarne
(w przypadku wszystkich kandydatów z dyplomem zagranicznym)

Zakres wymagań obejmuje:
 
1. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
kierunek: Biologia II stopnia

               1. Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólną wiedzę dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich oraz motywację kandydatów
                   do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia.

kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

                1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami
                    i odnawialnych źródeł energii (OZE). Oceniona zostanie również motywacja kandydatów do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. 

2. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
kierunek Filozofia II stopnia:
 1. Główne współczesne kierunki filozoficzne
 2. Przedstawiciele personalizmu
 
kierunek Ochrona Środowiska II stopnia:
 1. Wymień najważniejsze zagrożenia dla środowiska naturalnego
 2. Co to jest zrównoważony rozwój? Jakie są podstawowe założenia idei zrównoważonego rozwoju?
 3. Co to jest efekt cieplarniany?
3. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
kierunek: chemia - studia II stopnia
 1. Podstawowe obliczenia chemiczne.
 2. Podstawowa terminologia, nomenklatura związków chemicznych, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne .
 3. Główne typy reakcji chemicznych i ich cechy charakterystyczne.
 4. Podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji.
 5. Termodynamika w chemii.
 6. Kinetyka przemian chemicznych, kataliza oraz mechanistyczna interpretacja reakcji chemicznych.
 7. Charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym.
 8. Właściwości i reaktywność związków organicznych.
 9. Podstawowe metody syntezy w chemii organicznej.

kierunek: fizyka - studia II stopnia

 1. Struktura pasmowa ciał stałych i jej wpływ na właściwości fizyczne.
 2. Zasady termodynamiki i ich zastosowanie.
 3. Struktura materii i metody doświadczalne jej charakteryzacji.
 4. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej.
 5. Stany skupienia materii i podstawowe teorie ich opisu.
 6. Metody obliczeniowe fizyki kwantowej.
 7. Reakcje jądrowe i cząstki elementarne.
 8. Metody pomiarowe stosowane w fizyce klasycznej.

kierunek: informatyka - studia II stopnia

 1. Programowanie strukturalne i obiektowe: podstawowe konstrukcje programistyczne oraz składnia i semantyka języków programowania.
 2. Podstawowe struktury danych  stosowane w programowaniu i sposoby korzystania z tych struktur.
 3. Podstawowe  metody  projektowania, analizowania  i programowania algorytmów;  metody obliczeniowe i algorytmy stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych  (działania na kopcach, kolejkach i grafach).
 4. Systemy baz danych, modelowanie danych, składowanie i wyszukiwanie informacji.
 5. Systemy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows.
 6. Technologie sieciowe i zasady bezpieczeństwa sieci.

kierunek: matematyka - studia II stopnia

 1. Podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii mnogości: działania na zbiorach, relacja równoważności, relacja porządku, funkcje, równoliczność.
 2. Ciągi i szeregi liczbowe: definicja zbieżności, kryteria zbieżności szeregów liczbowych.
 3. Podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych wraz z badaniem przebiegu zmienności funkcji oraz poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych.
 4. Podstawy całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych, interpretacja geometryczna i zastosowanie do obliczania pól powierzchni gładkich i objętości.
 5. Podstawy algebry liniowej: przestrzeń liniowa, baza, odwzorowanie liniowe, macierz odwzorowania liniowego, macierze i wyznaczniki, rozwiązywanie układów równań liniowych o stałych współczynnikach.
 6. Własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowych i przestrzeni metrycznych.
 7. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa, zdarzenia niezależne, zmienna losowa i charakterystyki jej rozkładu, podstawowe rozkłady (dwumianowy, geometryczny, Poissona, wykładniczy, normalny).
4. Wydział Nauk Historycznych
Kierunek Archeologia
 1. Prezentacja przez kandydata/tkę konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej)
 2. Archeologia Europy oraz basenu M. Śródziemnego
 3. Prawne i administracyjne ramy ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym

Kierunek Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 1. Prezentacja przez kandydata/tkę konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej)
 2. Znajomość podstawowych pojęć i zasad archiwalnych
 3. Rodzaje dokumentacji na przestrzeni dziejów

kierunek Bibliotekarstwo

 1. Prezentacja przez kandydata/tkę konspektu pracy magisterskiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualnie propozycje innych tematów pracy magisterskiej).
 2. Kształtowanie się kultury polskiej na przestrzeni dziejów.
 3. Znajomość dziejów książki rękopiśmiennej i drukowanej w Europie i w Polsce.

Kierunek Historia

 1. Prezentacja przez kandydata/tkę konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej)
 2. Historia państwowości polskiej na przestrzeni dziejów
 3. Historia Europy i świata w XX wieku

Kierunek Historia sztuki

 1. Prezentacja przez kandydata/tkę konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualnie propozycje tematu pracy magiterskiej
 2. Znajomość terminolohii specjalistycznej z historii sztuki (z architektury, malarstwa, rzemiosła artystycznego, ze szczególnym naciskiem na terminy związane z tematem licencjatu) metodologii oraz umiejętność sporządzania opisu dzieła sztuki
 3. Rozmowa obejmująca znajomość polskiej i europejskiej histoii sztuki oraz historii Polski (X-XX wiek)

Kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

 1. Prezentacja przez kandydata/tkę konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej)
 2. Podstawowa znajomość terminologii specjalistycznej z archeologii, historii sztuki, kulturoznawstwa, muzealnictwa
 3. Rozmowa dotycząca znajomości polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego

5. Wydział Społeczno - Ekonomiczny

kierunek: Ekonomia menedżerka, Socjologia, Politologia 

 1. Zdefiniuj pojęcie naród oraz wymień i opisz czynniki narodowotwórcze;
 2. Scharakteryzuj władzę samorządową, ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą;
 3. Z jakimi problemami ekologicznymi borykają się współczesne, rozwinięte społeczeństwa oraz jaki jest udział nauki organizacji ekologicznych na rzecz uświadamiania zagrożeń wynikających z zanieczyszczania środowiska
6. Wydział Nauk Humanistycznych
kierunek: Filologia Polska, Filologia - Filologia Włoska, Filologia - Filologia Klasyczna, Kulturoznawstwo, (na studia II stopnia)
 
związki między literaturą i kulturą polską a literaturą i kulturą kraju, z którego pochodzi kandydat (kontakty personalne twórców, ludzi kultury; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polskiej; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polski w literaturze danego kraju; prądy estetyczne, style artystyczne, szkoły literackie jako sfera wzajemnych wpływów kulturowych; intertekstualność jako obszar kształtowania się relacji międzykulturowych
 
7. Wydział Nauk Pedagogicznych
kierunek: Pedagogika (na studia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne)
 1. Prawa dziecka oraz ich znaczenie w świecie współczesnym.
 2. Przedstaw problemy współczesnej młodzieży. Omów ich genezę i sposoby ich rozwiązania.
 3. Planowanie własnej kariery zawodowej a uwarunkowania pojawiające się na rynku pracy.
 4. Wymień znane ci instytucje wychowawcze i je scharakteryzuj.
 5. Przedstaw swoje motywy wyboru kierunku studiów
8. Wydział Prawa i Administracji
kierunek: Administracja, Stosunki Międzynarodowe, Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (na studia II stopnia)
 1. historia Polski
 2. ustrój polityczno-społeczny Rzeczpospolitej Polskiej
9. Wydział Studiów nad Rodziną
kierunek: Nauki o Rodzinie studia II stopnia
 1. Wyjaśnij interdyscyplinarne rozumienie pojęć: małżeństwo i rodzina .
 2. Co to jest sakrament małżeństwa – dla kogo i dlaczego jest ważny?
 3. Jakie są cechy miłości dojrzałej?
 4. Scharakteryzuj podstawowe funkcje rodziny.
 5. Wychowanie i opieka nad dzieckiem w rodzinie.
 6. Na czym polega rozwój zdrowej i zintegrowanej osobowości?
 7. Charakterystyka dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej człowieka.
 8. Co to jest płodność? Jakie są metody rozpoznawania płodności?
 9. Co oznacza postawa „za życiem”? Jak oceniasz antykoncepcję, aborcję, „in vitro”?
 10. Społeczno-polityczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny.
 
10. Wydział Teologiczny
kierunek Dziennikarstwo i komunikacjo społeczna, specjalność: kumunikacja medialno  - marketingowa, Specjalistyczne studia teologiczne, studia II stopnia

studia II stopnia:

 1. Elementy komunikacji niewerbalnej w przekazach audiowizualnych
 2. Fenomen telewizji jako nośnika treści propagandowych
 3. Zagrożenia i wyzwania cywilizacji ikonicznej wobec kultury werbalnej
 4. Potrzeba edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie
 5. Problem uzależnień od korzystania z mediów
 6. Fake news jako problem współczesnego dziennikarstwa
 7. Transformacja komunikacji internetowej w erze Web 2.0
 8. Aplikacje społecznościowe: nowy etap komunikacji
 9. Jakościowe i ilościowe metody badań społecznych i marketingowych
 10. Narzędzia kreowania marki
 11. Charakterystyka reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej
 12. Etyka i kodeksy etyczne w public relations
 13. Rynek medialny w moim kraju

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach