Ubezpieczenie zdrowotne

INFORMACJE O UBEZPIECZENIACH ZDROWOTNYCH dla cudzoziemców kształcących się w Polsce

 1. Cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  Mogą korzystać ze świadczeń rzeczowych na podstawie rozporządzenia (Rady EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym mu nieprzerwany pobyt w Polsce. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
   
 2. Cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  1. Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich oraz absolwenci odbywający w RP obowiązkowy staż mogą ubezpieczać się dobrowolnie (art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4) – ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 210 poz. 2135). Podstawą wymiaru ich składki jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 68 ust. 4 pkt 3).
   Jeżeli ww. osoby mają polskie pochodzenie w rozumieniu przepisów o repatriacji składkę za nich opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie (art. 86 ust. 1 pkt 14).
  2. Pozostali cudzoziemcy odbywający inne niż wymienione powyżej formy kształcenia w Polsce ubezpieczają się również dobrowolnie a podstawą wymiaru ich składki jest kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu (art. 68 ust. 4 pkt 1).

   Zarówno w przypadku osób wymienionych w pkt 1 i pkt 2 podstawą dobrowolnegoubezpieczenia jest złożenie przez nich wniosku w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym realizowanym za pośrednictwem UKSW dla cudzoziemców można znaleźć na stronie Biura Pomocy Materialnej: http://dpm.uksw.edu.pl/node/45

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach