Wymagane dokumenty

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie:

1) wydrukowana ankieta kandydata, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) wydrukowane z osobistego konta rekrutacyjnego kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, podpisane przez kandydata

3) świadectwo dojrzałości w oryginale 

4) świadectwo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydanyw przypadku studiów porowadzonych w języku polskim;

Lista tłumaczy przysięgłych jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/

5
) W przypadku posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą konieczne jest złożenie dokumentu poświadczającego legalność świadectwa (legalizacja lub apostille) oraz decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, o ile uznanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne z polskim świadectwem dojrzałości nie następuje z mocy art. 93 ust. 1-2 ustawy o oświacie.

A) Świadectwa maturalne, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

  • świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy Państw:


Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
 

  • świadectwa objęte umowami międzynarodowymi - Białoruś, Chiny, Ukraina

B) Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty – pozostałe kraje

Adresy kuratoriów: https://bip.men.gov.pl/ministerstwo/c16-instytucje-nadzorowane-przez-men/kuratoria-owiaty.html

6) Certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo certyfikat potwierdzający ukończenie co najmniej na poziomie B2 rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, tj. działających przy ośrodkach akademickich szkołach języka polskiego dla cudzoziemców albo zaświadczenie potwierdzające zaliczenie egzaminu z języka polskiego  przeprowadzonego centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych - w przypadku, gdy studia prowadzone są w języku polskim i kandydat legiymuje się  świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą

Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminowania z języka polskiego: plik pdf

7) dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

8) potwierdzenie wniesienia opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł)

9) na kierunakach:

A) teologia, prawo kanoniczne: zaświadczenie od katechety lub proboszcza miejsca zamieszkania (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego);

B) dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia: jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

C) pielęgniarstwo (w języku angielskim): dokument poświadczający znajomość języka angielskiego ujęty w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009.2018.1695) lub dokument wydany przez komisję weryfikacyjną przeprowadzjącą weryfikację znajomości języka angielskiego;

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

10) dyplom lub zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego - w przypadku kandydata korzystającego z uprawnienia do zdobycia maksymalnej liczby punktów z całości rekrutacji, które to uprawnienie wynika z faktu posiadania dyplomu laureata lub finalisty stopnia centralnego;

11) dyplom lub zaświadczenie o uzyskanym tytule zwycięzcy lub laureata lub finalisty konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego - w przypadku kandydata korzystającego z uprawnienia do zdobycia maksymalnej liczby punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego wynikającego z faktu uzyskania tytułu laureata lub zwycięzcy lub finalisty konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego (w tym organizowanego przez uczelnię)

 

W przypadku zakwalifikowania do złożenia dokumentów na studia, jeśli kandydat w tym momencie nie będzie posiadał adresu na terenie Unii Europejskiej, wówczas zostanie poproszony o podanie adresu do doręczeń na terenie UE. Opcjonalnie będzie można wskazać pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej lub Pełnomocnika do doręczeń na terytorium RP.

Na studia II stopnia stacjonarne

1) wydrukowana ankieta kandydata, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) wydrukowane z osobistego konta rekrutacyjnego kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, podpisane przez kandydata;

3) dokument uprawniający do podjęcia studiów: oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego albo poświadczona przez uczelnię kserokopia tego dokumentu;

4) W przypadku dyplomu wydanego za granicą wymagane jest złożenie dodatkowo dokumentu poświadczającego legalność dyplomu (legalizacja lub apostille) oraz zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu, jeśli nostryfikacja jest wymagana.

Dyplomy, które pozwalają kontynuować kształcenie na studiach wyższego stopnia, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która wydała ten dyplom, pozwalają na kontynuowanie nauki na właściwym poziomie – na studiach II stopnia w Polsce. Podstawa prawna do uznania dyplomu określona jest przez art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668, z późn.zm.)

Zagraniczny dyplom również może uprawniać do podejmowania nauki na studiach II stopnia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, o czym mówi art. 327 ust. 1 ustawy.

W sytuacji kiedy kandydat na studia II stopnia ma dyplom, który nie daje mu bezpośrednio możliwości podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany, a kandydat chce podjąć studia II stopnia w Polsce musi po prostu wykonać procedurę nostryfikacyjną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U.2018 poz. 1881)

ROZPORZĄDZENIE O NOSTRYFIKACJI

Podejmowanie studiów II stopnia - NAWA

Zagraniczne systemy edukacji

5) kserokopia suplementu do dyplomu, jeśli został wydany (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);

6) certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo certyfikat potwierdzający ukończenie co najmniej na poziomie B2 rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, tj. działających przy ośrodkach akademickich szkołach języka polskiego dla cudzoziemców albo zaświadczenie potwierdzające zaliczenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych - w przypadku, gdy studia prowadzone są w języku polskim i kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów uzyskanym za granicą;

7) dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

8) potwierdzenie wniesienia opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22zl)

9) na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja kultury i religii: jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 

10) przetłumaczony na język polski dyplom wraz z suplementem przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany 

Lista tłumaczy przysięgłych jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/

 

W przypadku zakwalifikowania do złożenia dokumentów na studia, jeśli kandydat w tym momencie nie będzie posiadał adresu na terenie Unii Europejskiej, wówczas zostanie poproszony o podanie adresu do doręczeń na terenie UE. Opcjonalnie będzie można wskazać pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej lub Pełnomocnika do doręczeń na terytorium RP.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie:

1) wydrukowana ankieta kandydata, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) wydrukowane z osobistego konta rekrutacyjnego kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, podpisane przez kandydata;

3) świdectwo dojrzałości;

4) świadectwo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydanyw przypadku studiów porowadzonych w języku polskim;

Lista tłumaczy przysięgłych jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/

5
) W przypadku posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą konieczne jest złożenie dokumentu poświadczającego legalność świadectwa (legalizacja lub apostille) oraz decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, o ile uznanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne z polskim świadectwem dojrzałości nie następuje z mocy art. 93 ust. 1-2 ustawy o oświacie.

A) Świadectwa maturalne, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

  • świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy Państw:


Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
 

  • świadectwa objęte umowami międzynarodowymi - Białoruś, Chiny, Ukraina

B) Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty – pozostałe kraje

Adresy kuratoriów: https://bip.men.gov.pl/ministerstwo/c16-instytucje-nadzorowane-przez-men/kuratoria-owiaty.html

6) Certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo certyfikat potwierdzający ukończenie co najmniej na poziomie B2 rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, tj. działających przy ośrodkach akademickich szkołach języka polskiego dla cudzoziemców albo zaświadczenie potwierdzające zaliczenie egzaminu z języka polskiego  przeprowadzonego centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych - w przypadku, gdy studia prowadzone są w języku polskim i kandydat legiymuje się  świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą

Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminowania z języka polskiego: plik pdf

7) dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

8) potwierdzenie wniesienia opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł)

9) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

10) na kierunakach:

A) teologia, prawo kanoniczne: zaświadczenie od katechety lub proboszcza miejsca zamieszkania (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego);

B) dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia: jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

 

W przypadku zakwalifikowania do złożenia dokumentów na studia, jeśli kandydat w tym momencie nie będzie posiadał adresu na terenie Unii Europejskiej, wówczas zostanie poproszony o podanie adresu do doręczeń na terenie UE. Opcjonalnie będzie można wskazać pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej lub Pełnomocnika do doręczeń na terytorium RP.

 

Studia II stopnia

1) wydrukowana ankieta kandydata, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) wydrukowane z osobistego konta rekrutacyjnego kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, podpisane przez kandydata;

3) dokument uprawniający do podjęcia studiów: oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego albo poświadczona przez uczelnię kserokopia tego dokumentu;

4) W przypadku dyplomu wydanego za granicą wymagane jest złożenie dodatkowo dokumentu poświadczającego legalność dyplomu (legalizacja lub apostille) oraz zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu, jeśli nostryfikacja jest wymagana.

Dyplomy, które pozwalają kontynuować kształcenie na studiach wyższego stopnia, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która wydała ten dyplom, pozwalają na kontynuowanie nauki na właściwym poziomie – na studiach II stopnia w Polsce. Podstawa prawna do uznania dyplomu określona jest przez art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668, z późn.zm.)

Zagraniczny dyplom również może uprawniać do podejmowania nauki na studiach II stopnia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, o czym mówi art. 327 ust. 1 ustawy.

W sytuacji kiedy kandydat na studia II stopnia ma dyplom, który nie daje mu bezpośrednio możliwości podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany, a kandydat chce podjąć studia II stopnia w Polsce musi po prostu wykonać procedurę nostryfikacyjną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U.2018 poz. 1881)

ROZPORZĄDZENIE O NOSTRYFIKACJI

Podejmowanie studiów II stopnia - NAWA

Zagraniczne systemy edukacji

5) kserokopia suplementu do dyplomu, jeśli został wydany (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);

6) certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo certyfikat potwierdzający ukończenie co najmniej na poziomie B2 rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, tj. działających przy ośrodkach akademickich szkołach języka polskiego dla cudzoziemców albo zaświadczenie potwierdzające zaliczenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych - w przypadku, gdy studia prowadzone są w języku polskim i kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów uzyskanym za granicą;

7) dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

8) potwierdzenie wniesienia opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22zl);

9) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

10) przetłumaczony na język polski dyplom wraz z suplementem przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany 

Lista tłumaczy przysięgłych jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/

 

W przypadku zakwalifikowania do złożenia dokumentów na studia, jeśli kandydat w tym momencie nie będzie posiadał adresu na terenie Unii Europejskiej, wówczas zostanie poproszony o podanie adresu do doręczeń na terenie UE. Opcjonalnie będzie można wskazać pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej lub Pełnomocnika do doręczeń na terytorium RP.

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach