Wymagane dokumenty

Kandydat na studia stacjonarne składa następujące dokumenty:

-> na studia I stopnia i jednolite magisterskie:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
------------
2) świadectwo dojrzałości
a) świadectwo - oryginał
b) świadectwo - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego/konsulat
c) poświadczenie w formie legalizacji lub apostille
-------------
3) Dokumenty językowe
a) test z języka polskiego
b) z testu zwolnione są osoby, które:
- posiadają polską maturę
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego
- ukończyły roczny kurs
------------
4) Dokumenty dotyczące pobytu:
a) wiza
b) karta pobytu

-------------

6) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
------------

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

1.     zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;

2.     poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);

--------

dla kierunku "teologia" dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)

dla kierunku "prawo kanoniczne" dodatkowo:
- zaświadczenie od katechety lub własnego proboszcza (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów diecezjalnych lub zakonnych, nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)
 

-> na studia II stopnia stacjonarne

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
-------------
2) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię wraz z łumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsulat

4) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - wraz z łumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsulat
- kandydat składa kserokopię
-------------
5) poświadczenie w formie legalizacji lub apostille

-------------
6) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
--------------
7) Dokumenty dotyczące pobytu:
- wiza
- karta pobytu
 

------------
Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

1.     zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;

2.     poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);

 

Kandydat na studia niestacjonarne składa następujące dokumenty:

->na studia I stopnia i jednolite magisterskie:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości  wraz tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego/ konsulat

3) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

5) Dokumenty dotyczące pobytu: wiza, karta pobytu
--------
===
dla kierunku "teologia" dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)

dla kierunku "prawo kanoniczne" dodatkowo:
- zaświadczenie od katechety lub własnego proboszcza (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów diecezjalnych lub zakonnych, nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)

 

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

1.     zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;

2.   poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);

 

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

1.   zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;

2.   poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach