Wymagane dokumenty na studia bez kwalifikacji

UWAGA! OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z: Zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy składaniu dokumentów na studia w UKSW

• Kandydat na studia niestacjonarne I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE bez kwalifikacji (studia niestacjonarne na wszystkich wydziałach z wyjątkiem Wydziału Medycznego.CM oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych) składa następujące dokumenty:

1) wydrukowana ankieta kandydata (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF])
----------
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
----------
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
----------
5) dla kierunku teologia ogólna - studia magisterskie jednolite niestacjonarne jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
------------
6) dla kierunków teologia oraz prawo kanoniczne dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania lub katechety (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego).

UWAGA: w momencie składania dokumentów kandydaci na kierunek informatyka (studia I stopnia) otrzymają skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie.
Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --> wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania


• Kandydat na studia niestacjonarne II STOPNIA bez kwalifikacji (studia niestacjonarne na wszystkich wydziałach, z wyjątkiem pedagogiki) składa następujące dokumenty:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF])
------------
2) oryginał lub odpis dyplomu* potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię

* w sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest przedłożyć go na wydziale (w dziekanacie) w terminie 30 dni od daty wydania dyplomu pod rygorem skreślenia z listy studentów (w związku z wymogiem wprowadzonym przez art. 79 "tarczy antykryzysowej 4.0" [ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]).

3) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię

UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów, kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią (w momencie składania dokumentów kandydat musi mieć udokumentowaną średnią z toku studiów wprowadzoną do systemu IRK: na dyplomie/suplemencie lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, bądź na odrębnym zaświadczeniu wydanym przez dziekanat, jeśli informacja o średniej z toku studiów nie jest zawarta na wyżej wymienionych dokumentach).
-----------
4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

5) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
-----------
6) dla kierunku specjalistyczne studia teologiczne - studia II stopnia*, jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

* wymaganym dokumentem do podjęcia specjalistycznych studiów teologicznych jest dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia

UWAGA: w momencie składania dokumentów kandydaci na kierunek informatyka (studia II stopnia) otrzymają skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie.

Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania

-------
UWAGA:
Dokumenty należy składać na wydziałach!
Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów.
Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach