Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE

Są to studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów - kandydaci po zarejestrowanii się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty - do wyczerpania limitu miejsc.

Są to:

  • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia
  • studia stacjonarne na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (Specialized Theological Studies - studia w języku angielskim)

Na studia niestacjonarne na kierunkach: psychologia, kierunek lekarski, pedagogika. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna obowiązuje wykaz dokumentów takich samych jak na studia stacjonarne (link)

Na pozostałych kierumach studiów niestacjonanrych, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów wymagane są:

I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

DOKUMENT

UWAGI

Ankieta osobowa kandydata

Znajduje się na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach i dalszych krokach w zgłoszeniach rekrutacyjnych.

Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) Znajduje się na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach i dalszych krokach w zgłoszeniach rekrutacyjnych.

Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości, wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości/odpisu

Świadectwo w oryginale albo odpis świadectwa wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (tj. nowa matura) lub przez szkołę (tj. stara matura) posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (utracone matury) albo dyplom IB (lub dyplom EB), albo matura zagraniczna.

Dowód wniesienia opłaty za ELS

 

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

 

Fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

TYLKO dla kierunku teologia

Zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)

TYLKO dla kierunków teologia i prawo kanoniczne


BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci, którzy ubiegają  się o przyjęcie na kierunek: informatyka, na etapie składania dokumentów otrzymują skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie:

Badania na podstawie otrzymanego skierowania można wykonać w następujących placówkach - wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania

DOKUMENTY WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW (link)

II STOPNIA 

Są to studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność  złożenia dokumentów - kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty - do wyczerpania limitu miejsc.

Są to:

  • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem pedagogiki
  • studia stacjonarne na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (Specialized Theological Studies - studia w języku angielskim)

W procesie rekrutacji na studia II stopnia należy złożyć następujące dokumenty:

DOKUMENT

UWAGI

Ankieta osobowa kandydata

Znajduje się na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach i dalszych krokach w zgłoszeniach rekrutacyjnych.

Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) Znajduje się na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach i dalszych krokach w zgłoszeniach rekrutacyjnych.

Oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego WRAZ Z KSEROKOPIĄ

W sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest przedłożyć go na wydziale.

Suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) WRAZ Z KSEROKOPIĄ

 

Dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

 

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej  

Fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

TYLKO dla kierunku specjalistyczne studia teologiczne

 

Dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia

 

TYLKO dla kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego co najmniej na pozimie B2 dotyczy tylko specjalistycznych studiów teologicznych (studia w języku angielskim)


BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek informatyka na etapie składania dokumentów otrzymują skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie.

Badania na podstawie otrzymanego skierowania można wykonać w następujących placówkach: wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania

DOKUMENTY WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW (link)

Dokumenty należy składać na wydziałach!
Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów.
Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach