Wymagane dokumenty na studia stacjonarne

• Kandydat na studia stacjonarne I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE składa następujące dokumenty:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF]);
----------
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
----------
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
----------
4) zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych -> dotyczy tylko kierunków określonych odrębnym zarządzeniem Rektora, których lista umieszczona jest poniżej:

ochrona środowiska (studia I stopnia) - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
historia sztuki (studia I stopnia) - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

archeologia (studia I stopnia) - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
ochrona dóbr kultury i środowiska (studia I stopnia) - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
biologia (studia I stopnia) - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
inżynieria środowiska (studia I stopnia) - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
informatyka (studia I stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
fizyka (studia I stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
chemia (studia I stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
pielęgniarstwo/nursing (studia I stopnia) - Wydział Medyczny. Collegium Medicum


UWAGA: skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie kandydaci otrzymają w momencie składania dokumentów na studia.
Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --
>  wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania 

---------
5) dla kierunków prowadzonych przez Wydział Teologiczny jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
Dotyczy kierunków:
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa),
- teologia (4 specjalności: teologia ogólna, turystyka krajów biblijnych, teologia - specjalność nauczycielsko-katechetyczna, coaching i mediacje społeczne).

UWAGA: kandydaci na pozostałe kierunki nie dostarczają fotografii
----------
dla kierunku "teologia" dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)

dla kierunku "prawo kanoniczne" dodatkowo:
- zaświadczenie od katechety lub własnego proboszcza (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów diecezjalnych lub zakonnych, nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)• Kandydat na studia stacjonarne II STOPNIA składa następujące dokumenty:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF]);
-------------
2) oryginał lub odpis dyplomu* potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię

* w sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest dostarczyć go na wydział (do dziekanatu) w terminie wyznaczonym przez wydział.

3) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię

UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów, kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią (w momencie składania dokumentów kandydat musi mieć udokumentowaną średnią z toku studiów wprowadzoną do systemu IRK: na dyplomie/suplemencie lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, bądź na odrębnym zaświadczeniu wydanym przez dziekanat, jeśli informacja o średniej z toku studiów nie jest zawarta na wyżej wymienionych dokumentach).
-------------
4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
--------------
5) zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych -> dotyczy tylko kierunków określonych odrębnym zarządzeniem Rektora, których lista umieszczona jest poniżej:

ochrona środowiska (II stopnia) - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
historia sztuki (II stopnia) - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
archeologia (II stopnia) - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

informatyka (II stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
fizyka (II stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
chemia (II stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
biologia (II stopnia) - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
inżynieria środowiska (II stopnia) - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku


UWAGA: skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie kandydaci otrzymają w momencie składania dokumentów na studia.
Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --
> wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania
---------------
6) dla kierunku prowadzonego przez Wydział Teologiczny, tj. dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: komunikacja medialno-marketingowa) jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
UWAGA: kandydaci na pozostałe kierunki nie dostarczają fotografii

----------
UWAGA:
Dokumenty należy składać na wydziałach!
Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów.
Prosimy o niedostarczanie dokumentów drogą przesyłki (pocztowej, kurierskiej etc.).
Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach