Wymagane dokumenty na studia z kwalifikacją

• Kandydat na studia I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE, na których przeprowadzana jest kwalifikacja (studia stacjonarne na wszystkich wydziałach oraz studia niestacjonarne na kierunkach: psychologia, kierunek lekarski, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, pedagogika specjalna), składa następujące dokumenty:

1) wydrukowana ankieta kandydata (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF])
----------
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego, tj. nowej matury) lub przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości, tj. starej matury) posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
2a)  kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię świadectwa dojrzałości/odpisu
----------
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
----------
4) dla kierunków prowadzonych przez Wydział Teologiczny jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dotyczy kierunków:
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa)
- teologia (2 specjalności: teologia ogólna, teologia - specjalność nauczycielsko-katechetyczna).

UWAGA: kandydaci na pozostałe kierunki nie dostarczają fotografii
----------
5) dla kierunków teologia oraz prawo kanoniczne dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania lub katechety (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)

-----------
UWAGA: w momencie składania dokumentów kandydaci na określone kierunki studiów, których lista jest poniżej otrzymają skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie:

ochrona środowiska (studia I stopnia) - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
historia sztuki (studia I stopnia) - Wydział Nauk Historycznych

archeologia (studia I stopnia) - Wydział Nauk Historycznych
ochrona dóbr kultury i środowiska (studia I stopnia) - Wydział Nauk Historycznych
biologia (studia I stopnia) - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
inżynieria środowiska (studia I stopnia) - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
informatyka (studia I stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
fizyka (studia I stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
chemia (studia I stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
pielęgniarstwo (studia I stopnia) - Wydział Medyczny. Collegium Medicum
kierunek lekarski (studia jednolite magisterskie) - Wydział Medyczny. Collegium Medicum


Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --> wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania• Kandydat na studia II STOPNIA, gdzie przeprowadzana jest kwalifikacja (wszystkie studia stacjonarne oraz niestacjonarna pedagogika) składa następujące dokumenty:

1) wydrukowana ankieta kandydata (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF])
-------------
2) oryginał lub odpis dyplomu* potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
2a) kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię

* w sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest przedłożyć go na wydziale (w dziekanacie) w terminie 30 dni od daty wydania dyplomu pod rygorem skreślenia z listy studentów.

3) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów, kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią. W momencie składania dokumentów kandydat musi mieć udokumentowaną średnią z toku studiów wprowadzoną do systemu IRK, tj. udokumentowaną na dyplomie/suplemencie lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, bądź na odrębnym zaświadczeniu wydanym przez dziekanat, jeśli informacja o średniej z toku studiów nie jest zawarta na wyżej wymienionych dokumentach
3a) kserokopia suplementu do dyplomu

-------------
4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
--------------
5) dla kierunków prowadzonych przez Wydział Teologiczny jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dotyczy kierunków:
-
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- specjalistyczne studia teologiczne.


UWAGA: kandydaci na pozostałe kierunki nie dostarczają fotografii

--------------
6) dla kierunku specjalistyczne studia teologiczne*:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania lub katechety (w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego; w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW).

* wymaganym dokumentem do podjęcia specjalistycznych studiów teologicznych jest dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia

-----------
UWAGA: w momencie składania dokumentów kandydaci na określone kierunki studiów, których lista jest poniżej otrzymają skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie
:

ochrona środowiska (II stopnia) - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
historia sztuki (II stopnia) - Wydział Nauk Historycznych
archeologia (II stopnia) - Wydział Nauk Historycznych

informatyka (II stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
fizyka (II stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
chemia (II stopnia) - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
biologia (II stopnia) - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
inżynieria środowiska (II stopnia) - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --> wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania
 

----------
UWAGA:
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATA OBCOKRAJOWCA znajduje się TUTAJ

Dokumenty należy składać na wydziałach!
Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów.
Prosimy o niedostarczanie dokumentów drogą przesyłki (pocztowej, kurierskiej etc.).
Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach