Zarządzanie publiczne

Nazwa kierunku: Zarządzanie publiczne

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Społeczno-Ekonomiczny


Studia na kierunku Zarządzanie publiczne mają charakter interdyscyplinarny i sytuują się na gruncie różnych dyscyplin z obszaru nauk społecznych: nauki o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauk socjologicznych. Wzbogacone są przedmiotami z obszaru prawa, psychologii oraz humanistyki.
 
Program studiów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z najnowszymi ujęciami zarządzania procesami, instytucjami i środkami publicznymi w wymiarach krajowym i europejskim. Uczymy m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, zarządzania strategicznego, zarządzania projektowego, zarządzania innowacjami, sztuki negocjacji i komunikacji w biznesie, public oraz media relations w odniesieniu do działań i instytucji publicznych.
 
a) Wiedza
 
Absolwent:
 • Zna i rozumie złożone zagadnienia z zakresu wiedzy dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania publicznego na gruncie nauk społecznych i humanistycznych, ich aktualnego stanu i kierunku rozwoju
 • Zna teoretyczne podstawy nauk o polityce, ekonomii, finansach, zarządzaniu, socjologii i prawie, istotne z punktu widzenia zarządzania publicznego
 • Posiada wiedzę w zakresie wiodących współczesnych koncepcji zarządzania organizacjami z perspektywy nauk społecznych, w tym m.in. zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, zarządzania metodą projektową oraz zarządzania innowacjami
 • Zna i rozumie wybrane przyczyny i skutki polityczne, ekonomiczne, społeczno- kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim
 • Ma wiedzę ogólno humanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą i pogłębiającą rozumienie problemów politycznych, ekonomicznych, kulturowych i filozoficzno-etycznych współczesności
 • Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie zrozumienia specyfiki polityk publicznych i działań publicznych, realizowanych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, w tym w szczególności w zakresie ich tworzenia, realizacji i ewaluacji
 • Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie zrozumienia specyfiki działalności administracji publicznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim
 • Zna i rozumie regulacje prawne, zasady i standardy organizacyjne oraz normy etyczne właściwe dla funkcjonowania administracji publicznej
 • Zna aspekty funkcjonowania gospodarki na poziomie makro i mikroekonomicznym, zasady towarzyszące jej rozwojowi oraz metody i narzędzia analizy zjawisk gospodarczych
 • Zna i rozumie złożone mechanizmy właściwe dla systemu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, zasad pozyskiwania i wykorzystania finansowych środków europejskich
 • Zna i rozumie wybrane aspekty zarządzania publicznego w wybranych organizacjach
 • Posiada wiedzę w zakresie złożonych uwarunkowań społecznych, etycznych i psychologicznych funkcjonowania gospodarki bądź działalności podmiotów gospodarczych
 • Zna i rozumie mechanizmy tworzenia, funkcjonowania i rozwoju różnego typu podmiotów gospodarczych
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat reguł organizujących mikro i makro struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowości
 • Zna i rozumie specyfikę zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami tzw. trzeciego sektora
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • Zna i rozumie metody badań naukowych i zasady tworzenia wybranych narzędzi badawczych, w tym także standardowe metody statystyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych socjologicznych i ekonomicznych
 • Zna i rozumie teorie, metody i systemy wspomagające procesy podejmowania decyzji, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz prowadzenia negocjacji, także w warunkach ryzyka i niepewności
b) Umiejętności
Absolwent:
 • W oparciu o uzyskaną wiedzę potrafi trafnie identyfikować i formułować złożone problemy polityczne, społeczne, gospodarcze i administracyjno-prawne związane z obszarem zarządzania publicznego oraz rozwiązywać je w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej
 • Posiada umiejętność właściwego doboru źródeł, ich selekcji i krytycznej analizy, w tym zastosowania metod statystycznych, wykorzystywania danych socjologicznych i ekonomicznych, a także analiz politologicznych w problematyce zarządzania publicznego
 • Ma umiejętność wykorzystania wiedzy o rzeczywistości politycznej, gospodarczej, prawnej i społeczno-kulturowej, do zrozumienia złożonych uwarunkowań, specyfiki, mechanizmów działania oraz skutków zarządzania publicznego, na poziomie krajowym i europejskim
 • Potrafi posługiwać się i wdrażać nowe technologie, w tym narzędzia informatyczne, wykorzystywane w instytucjach publicznych, prywatnych oraz tzw. trzeciego sektora w zarządzaniu oraz komunikacji wewnątrz organizacji, jak i między organizacją a jej otoczeniem zewnętrznym
 • W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat komunikowania politycznego, komunikowania społecznego, public relations, a także funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i organizacji trzeciego sektora potrafi identyfikować interesariuszy organizacji i ich cele oraz prowadzić z nimi komunikację
 • Ma umiejętności negocjacyjne, w tym potrafi definiować cele negocjacyjne własnej organizacji, antycypować cele drugiej strony i skutecznie pracować nad porozumieniem
 • Potrafi tworzyć i wdrażać strategie rozwoju oraz strategie komunikacji organizacji publicznych, prywatnych i z obszaru tzw. trzeciego sektora, działających zarówno na poziomie regionalnym i lokalnym, krajowym, jak i ponadnarodowym (europejskim)
 • Potrafi planować i organizować pracę samodzielną i zespołową
 • Potrafi uczestniczyć i organizować briefing prasowy, konferencję prasową oraz debatę publiczną, uwzględniając i szanując różne perspektywy poznawcze i stanowiska światopoglądowe w sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych
 • Potrafi identyfikować wyzwania i problemy, także te złożone i nietypowe, w zakresie polityk publicznych i realizacji działań publicznych, oraz poszukiwać adekwatnych na nie odpowiedzi i rozwiązań
 • Potrafi stosować różne narzędzia i metody zarządzania, w tym zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, zarządzania metodą projektową oraz wykorzystywać innowacje w zarządzaniu organizacją
 • Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceniać różne aspekty działań organizacji, w tym ich skuteczność i efektywność, w perspektywie ekonomicznej i społeczno-etycznej
 • Potrafi wykorzystać wiedzę prawno-finansową do celów analizy działań organizacji, a także sporządzić budżet organizacji lub komórki organizacyjnej instytucji, przygotować zapytanie ofertowe, zastosować wiedzę na temat realizacji procedur przetargowych
 • Potrafi swobodnie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także wykorzystywać specjalistyczną terminologię z zakresu zarządzania publicznego do prezentacji swoich stanowisk i opinii
 • Ma umiejętność samodzielnego planowania i zarządzania własnym uczeniem się przez całe życie
 • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
 • Ma umiejętność trafnej identyfikacji, analizy i interpretacji wybranych zjawisk politycznych i ekonomicznych (gospodarczo-społecznych) z uwzględnieniem ich złożonych uwarunkowań oraz skutków dla rzeczywistości krajowej i europejskiei
 • Potrafi dogłębnie analizować i interpretować złożone procesy i zjawiska społeczne, kulturowe i cywilizacyjne istotne z punktu widzenia Polski i Europy

c) Kompetencje społeczne

Absolwent:
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę samorozwoju i dokształcania się zawodowego
 • Jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
 • Jest gotów do komunikatywnego i aktywnego uczestnictwa w pracy w grupie, w tym do podejmowania różnych ról i wykonywania zadań w organizacjach i instytucjach publicznych, prywatnych oraz typu non-profit
 • Jest gotów do bycia samodzielnym w podejmowaniu decyzji, wykazywania się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów i kreowaniu nowych rozwiązań, a także krytycznej oceny działań własnych i zespołu, którym kieruje czy organizacji, w której uczestniczy, przyjmując odpowiedzialność za skutki tych działań
 • Ma świadomość wartości postępowania w sposób odpowiedzialny, uczciwy i profesjonalny oraz zgodny z etyką zawodową
 • Ma przekonanie o konieczności bycia sumiennym i pracowitym, a także zaangażowanym w pracę organizacji
 • Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w pracy wykonywanej zarówno w sektorze instytucji publicznych, prywatnych, jak i tzw. trzecim sektorze
 • Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, przy świadomości konsekwencji społecznych i etycznych decyzji gospodarczych
 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski lub matematyka* - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,30

przedmiot do wyboru**

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,40

* kandydat wskazuje jeden z przedmiotów

** uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, filozofia, język obcy nowożytny (inny niż wskazany przez kandydata w warunku drugim pt. „język obcy nowożytny – część pisemna”), informatyka.

 

Dla wyżej wymienionych kierunków wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna) dla kierunków: socjologia, praca socjalna, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne lub języka polskiego, bądź matematyki dla kierunków: politologia, europeistyka, zarządzanie publiczne,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego dla kierunków: socjologia, praca socjalna, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne lub języka polskiego, bądź matematyki dla kierunków: politologia, europeistyka, zarządzanie publiczne,

p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

 ** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

 gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach