Zasady przyjmowania na studia I, II stopnia i mgr

Zasady przyjmowania kandydatów z maturą zagraniczną (zarówno z obywatelstwem zagranicznym, jak i polskim) na studia wszystkich kierunków są następujące:

 
Kandydaci na studia I stopnia, bądź jednolite magisterskie, którzy uzyskali maturę za granicą proszeni są o przesłanie:
- zeskanowanego do pliku (format: 'jpg' lub 'gif' lub 'pdf') świadectwa maturalnego na adres: admission@uksw.edu.pl (dopuszczalne jest przesłanie w pliku wyraźnej fotografii świadectwa)
lub
- kserokopii świadectwa maturalnego na adres:
Biuro Rekrutacji 
ul. Wóycickiego 1/3 budynek 23, pokój 005 
01-938 Warszawa
 • Kandydaci, którzy prześlą skan, bądź kserokopię świadectwa maturalnego i ich oceny będą możliwe do przeliczenia na wynik rekrutacyjny UKSW, nie przystępują do egzaminów wstępnych tj. rozmowy kompetencyjnej (zostaną oni powiadomieni przez Biuro Rekrutacji o fakcie przeliczenia punktów).
 • Pozostali kandydaci przystępują do rozmowy kompetencyjnej, o czym zostaną poinformowani przez Biuro Rekrutacji.

Kandydaci na studia II stopnia zamiast pliku z zeskanowanym świadectwem maturalnym, przesyłają zeskanowany do pliku dyplom ukończenia studiów.

Posiadacze dyplomów zagranicznych, czyli kandydaci na studia II stopnia muszą przystąpić do rozmów kwalifikacyjnych w terminach określonych przez harmonogram rekrutacji.

Kandydaci z maturą polską i cudzoziemcy z dyplomem polskiej uczelni są zwolnieni z egzaminu z języka polskiego.

Candidates for the second degree studies in English do not take the Polish language exam.

 
Ponadto:
Kandydaci z obywatelstwem innym niż polskie przystępują do testu z języka polskiego.
 
Z testu zwolnione są osoby, które:
 • na I stopień:
  a) ukończyły roczny kurs przygotowawczy (co najmniej na poziomie B1) do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i dostarczą do Biura ds. Rekrutacji potwierdzenie ukończenia tego kursu  (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać skan dokumentu na e-mail: admission@uksw.edu.pl)
  lub
  b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego (co najmniej na poziomie B1) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać skan dokumentu na e-mail: admission@uksw.edu.pl)
  Poniższy link odsyła do polecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkół języka polskiego: 
  Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców
 • na II stopień:
  Posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub jedną ze szkół języka polskiego dla cudzoziemców
  Poniższy link odsyła do polecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkół języka polskiego: 
  Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców
 
   
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach