Zasady przyjmowania na studia I, II stopnia i mgr

Zasady rekrutacji dla kandydatów z maturą zagraniczną (zarówno z obywatelstwem zagranicznym, jak i polskim) na studia wszystkich kierunków są następujące:
 

W przypadku zakwalifikowania do złożenia dokumentów na studia, jeśli kandydat w tym momencie nie będzie posiadał adresu na terenie Unii Europejskiej, wówczas zostanie poproszony o podanie adresu do doręczeń na terenie UE. Opcjonalnie będzie można wskazać pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej lub Pełnomocnika do doręczeń na terytorium RP.

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Zasady przyjmowania kandydatów z maturą zagraniczną (zarówno z obywatelstwem zagranicznym, jak i polskim) na studia wszystkich kierunków są następujące:

 • Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną z krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o równoważności wykształcenia muszą przedstawić świadectwo (oryginał) oraz tłumaczenie tego świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na Listę Ministerstwa Sprawiedliwości lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
  WYKAZ PAŃSTW, z którymi Polska ma podpisane umowy o równoważności wykształcenia
 • Informacje dodatkowe o uznawalności wykształcenia: uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą
 • W przypadku posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą konieczne jest złożenie dokumentu poświadczającego legalność świadectwa (legalizacja lub apostille) oraz decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, o ile uznanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne z polskim świadectwem dojrzałości nie następuje z mocy art. 93 ust. 1-2 ustawy o oświacie.
  Informacje o Apostille i legalizacji
 • Konieczne jest posiadanie świadectwa przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim;

  Lista tłumaczy przysięgłych jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/
   

  A) Świadectwa maturalne, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

  • świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy Państw:


  Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
   

  • świadectwa objęte umowami międzynarodowymi - Białoruś, Chiny, Ukraina

  B) Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty – pozostałe kraje

  Adresy kuratoriów: https://bip.men.gov.pl/ministerstwo/c16-instytucje-nadzorowane-przez-men/kuratoria-owiaty.html

 
Kandydaci na studia I stopnia, bądź jednolite magisterskie, którzy uzyskali maturę za granicą proszeni są o przesłanie do systemu irk:
- zeskanowanego do pliku (format: 'jpg' lub 'gif' lub 'pdf')
 • świadectwa maturalnego przetłumaczonego przez tlumacza przysięgłego na język polski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia, jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim (dopuszczalne jest przesłanie w pliku wyraźnej fotografii świadectwa)
 • świadectwa maturalnego przetłumaczonego na język angielski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek angielski  dopuscza się możliwość przesłania skanu przetłumaczonego na język polski lub angielski 

Uwaga! Dokumenty, które są przesyłane, a skana ich ocen nie jest dostępna w zasadach rekrutacji są proszeni o przesłanie informacji o skali ocen i ich przeliczaniu obowiązującej w kraju, w którym dokument został wydany.

Kandydaci na studia II stopnia zamiast pliku z zeskanowanym świadectwem maturalnym, przesyłają zeskanowany do pliku dyplom ukończenia studiów.

Posiadacze dyplomów zagranicznych, czyli kandydaci na studia II stopnia muszą przystąpić do rozmów kwalifikacyjnych w terminach określonych przez harmonogram rekrutacji.

Kandydaci z maturą polską i cudzoziemcy z dyplomem polskiej uczelni są zwolnieni z egzaminu z języka polskiego.

Candidates for the second degree studies in English do not take the Polish language exam.

 
Ponadto:
Kandydaci z obywatelstwem innym niż polskie przystępują do weryfikacji znajomości języka polskiego organizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych. Szczegóły w harmonogramie rekrutacji
 
Z testu zwolnione są osoby, które:
 • na I stopień:
  a) ukończyły roczny kurs przygotowawczy (co najmniej na poziomie B2) do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i dołączą w systmie IRK potwierdzenie ukończenia tego kursu 
  lub
  b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego (co najmniej na poziomie B2) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać skan dokumentu na koncie IRK)
  Poniższy link odsyła do polecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkół języka polskiego: 
  Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców
 • na II stopień:
  Posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub jedną ze szkół języka polskiego dla cudzoziemców
  Poniższy link odsyła do polecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkół języka polskiego: 
  Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców
 
   
 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach